СЪОБЩЕНИЕ

ПРОЕКТ

BG051PO001- 5.2.07-0194-С-0001

Подай ръка на човек в беда”

 

Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001- 5.2.07-0194-С-0001 „Подай ръка на човек в беда”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по схема за безвъзмездна финансова помощ “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 3, Община Елхово уведомява, че е открита процедура за подбор на лица, желаещи да работят като „Домашни помощници”.

Съгласно Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане „Домашен помощник” е лице, предоставящо услуги в домашни условия, насочени към поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности.

Начинът на провеждане на подбора на кандидатите е в 3 кръга:

 • потенциалният кандидат подава Заявление  /по образец/ в офиса на проекта с адрес: град Елхово, ул.”Калоян” ¹ 13, ет.3, стая 227;
 • провеждане на интервю;
 • публикуване на списъка с одобрените кандидати.

В процедурата могат да участват лица регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” като безработни, предоставящи услугата в рамките на пълен работен ден или работещи, учещи или пенсионирани лица, предоставящи услугата под формата на почасови услуги.

Документи за кандидатстване:

 • Заявление – получава се в офиса на проекта при подаване на документите;
 • Автобиография
 • Диплома за завършено образование /копие/
 • Копие на лична карта;
 • При одобрение /свидетелство за съдимост и медицинско свидетелство/.

Повече информация за условията на проекта можете да получите в офиса на проекта всеки работен ден от 10.01.2011 г. до 21.01.2011 г. от 08.00 часа до 17.00 часа.

Процедурата за провеждане на подбора ще се извърши в съответствие с хоризонталните принципи на ОП „Развитие на човешките ресурси”:

 1. Равенство между половете и недопускане на дискриминация.
 2. Партньорство – включване и овластяване на всички заинтересовани страни в процесите на програмиране, изпълнение и оценка на програми и проекти.
 3. Добро управление на програми и проекти.
 4. Устойчиво развитие.

На Информационното табло в Община Елхово, Дирекция „Социално подпомагане” и офиса на проекта ще бъде съобщено, кои от кандидатите се допускат до интервю, дата, място и час на провеждане.

След провеждане на интервютата с потенциалните кандидати, се изготвя Окончателен списък на одобрените лица, който ще бъде изложен на Информационните табла в горепосочените институции.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,

схема за безвъзмездна финансова помощ “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на

хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” фаза 3