СЪОБЩЕНИЕ

ПРОЕКТ

BG051PO001- 5.2.07-0194-С-0001

Подай ръка на човек в беда”

            Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001- 5.2.07-0194-С-0001 „Подай ръка на човек в беда”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по схема за безвъзмездна финансова помощ “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 3, Община Елхово уведомява, че е открита процедура за включване на желаещи хора с увреждания и самотноживеещи хора като потребители на услугата «Домашен помощник».

Услугите са насочени към :

 1. Лица с различни видове трайни увреждания, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация и/или невъзможност сами да организират социалния си живот.
 2. Самотноживеещи лица, които поради различни причини от здравословен характер не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си.

Услуги, предоставяни от домашен помощник, съобразно потребностите на потребителите са:

 1. Текущо почистване (подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение);
 2. Основно почистване (измиване на прозорци и врати, сервизни помещения, кухненски уреди, др.);
 3. Поддържане на лична хигиена (помощ при ежедневния тоалет и обличане, при къпане, сресване, подстригване, др.);
 4. Хранене (приготвяне на храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране);
 5. Битови услуги (закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост със средства на клиента; заплащане на ел. енергия, телефон, вода, данъци и пр. със средства на клиента; осигуряване на отоплителни материали със средства на клиента; цепене на дърва, палене на печка през зимния сезон; дребни технически ремонти; др.).

 

Участие в проекта могат да вземат само лица, които не са потребители на тези услуги по проекти или по други програми.

За ползване на социалната услуга по настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ, потребителите заплащат месечна такса, в размер, определен в Национална програма „Асистенти на хора с увреждания”.

Въз основа на извършената оценка на потребностите от социални услуги ще бъде извършен прозрачен и справедлив подбор на потребителите на услугата “Домашен помощник”.Услугите се предоставят след сключване на договор между Община Елхово и потребителя и въз основа на индивидуален план за всеки един потребител.

Всички желаещи да ползват предвидените по проекта социални услуги, в срок от 10.01.2011 до 21.01.2011 година могат да подадат следните документи в офиса на проекта на адрес :  ул.”Калоян” ¹ 13, ет.3, стая 227:

 • Заявление от кандидата (Приложение 1 от Методика за оценка на потребностите на кандидати за ползване на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001- 5.2-01);
 • Документ за самоличност на лицето– за справка;
 • Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (Експертно решение на ТЕЛК, протокол на ЛКК, други медицински документи);
 • Декларация за личния доход от предходния месец на кандидата за определяне на размера на месечната потребителска такса (Приложение 6 от Методика за оценка на потребностите на кандидати за ползване на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001- 5.2-01).

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,

схема за безвъзмездна финансова помощ “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на

хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” фаза 3