ОБЯВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ

BG051PO001- 5.2.07-0194-С-0001

Подай ръка на човек в беда”

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001- 5.2.07-0194-С-0001 „Подай ръка на човек в беда”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по схема за безвъзмездна финансова помощ “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 3, Община Елхово обявява процедура за набиране и подбор на социални работници – 3 души за извършване на индивидуална оценка на потребностите на кандидатите за потребителите на услугата „Домашен помощник”.

 

I. Минимални изисквания :– образователна степен -бакалавър

II. Специфични изисквания:

– висше образование в областта на социалните дейности

III. Допълнителни изисквания:

– да познава нормативните документи в областта на социалните услуги и социалните дейности

– да не попада под обхвата на чл.3, ал.1, т.1 от Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл.52 от Регламент 1605/2002 и за спазване принципа на безпристрасност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС*.

IV. Начин на провеждане на процедура по набиране и подбор

Процедура ще се проведе в два етапа:

–  по документи

–   събеседване

V.  Необходими документи:

– писмено заявление за участие в процедурата – свободен текст

– копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността

– автобиография

– копие на лична карта

VI. Място и срок за подаване на документите:

 Документите се подават в сградата на Община Елхово на ул.”Калоян” N13, ²²² етаж, стая 227, всеки работен ден от 8.00 ч.до 12.00 ч. и от 13.00 ч.до 17.00 ч.

Срок за подаване на документи  от 10.01.2011 г. до 21.01.2011 г. включително.

VII. Място за обявяване на списъци или други съобщения във връзка с процедурата:

Резултатите се обявяват на Информационните табла и в сайта на община Елхово.

Телефон за справки: 88 025 /г-жа Мария Никова – ръководител на проекта/.

 

* Пояснение към допълнителните изисквания

чл.3. (1) Настоящите общи насоки се прилагат от всички УО и МЗ по отношение на:

                        1. лицата на трудово или служебно правоотношение в УО или МЗ на ОП,

            докато заемат съответната длъжност и една година след напускането й;

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,

схема за безвъзмездна финансова помощ “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на

хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и

„Домашен помощник” фаза 3