РЕШЕНИЕ N СЗ-93-ПР/2010 г. НА РИОСВ СТАРА ЗАГОРА

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 2 ал. 1 т. 1, чл. 8 т. 2, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 и уведомление по чл. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, представената писмена документация от възложителя по Приложение N 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение „Обновяване и преустройство на профилакториум- изграждане на нови бунгала, мини-басейн и заведение за хранене“ в имот с N 000307 в землището на с. Раздел общ. Казанлък

възложител „ Дияна-ДД 51″ ЕООД гр. Елхово, ул. „3-ти март“ N 52

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

 

– Инвестиционното предложение предвижда обновяване и преустройство на съществуващ профилакториум, изграждане на нови бунгала, мини-басейн и заведение за хранене. Инвестиционните предложения за предвидената дейност съгласно Приложение N 2 и на основание чл. 93, ал.1, т.1 от ЗООС се извършва преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Предвидената дейност попада в т. 12, б. „в“ на Закона за опазване на околната среда – „ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и съпътстващи дейности (невключени в приложение N 1″ от Приложение N 2.

– Според представената информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, в която подробно е описана характеристиката на предлаганата дейност, инвестиционното предложение предвижда демонтиране на съществуващите 7 броя бунгала и изграждане на нови едноетажни дървени къщички на тяхно място. Къщичките ще бъдат с капацитет за 3 човека и ще се състоят от дневна с кухненски бокс и санитарни възли. За нуждите на комплекса ще се изгради паркинг за около 10 паркоместа. Предвидено и изграждане на мини-басейн и обособяване на заведение за хранене в имот с N 000307. Ще бъде направено подходящо озеленяване на комплекса. Предложената за разглеждане площадка е с площ 4,010 дка, с начин трайно ползване „Профилакториум“, което е видно от представената скица N 049575/05.08.2010г. издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Ямбол. Имотът граничи с полски пътища. В тази връзка е направен извод, че обема и мащабността на инвестиционното предложение са малки и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда.

– Разглежданата площадка за реализация на инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. В РИОСВ Стара Загора не са постъпвали инвестиционни предложения за разглеждания район. Всичко това изключва възможността от увеличаване на въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда или ънар. кумулиране с други предложения.

– Инвестиционното предложение предвижда изграждането на бунгала и не е свързано с добив на подземни богатства и използване на невъзобновими природни ресурси, което да доведе до трайни невъзстановими физически промени в района. Земята е с начин на трайно ползване“ Профилакториум“.

– Експлоатацията на реализираното инвестиционно предложение не води до отделяне и натрупване на производствени и опасни отпадъци, не е свързана с дейности, отделящи замърсени отпадъчни води. Отпадъчните води ще имат битов характер и ще се събират във водонепропусклива изгребна яма, която ще се почиства периодично. Експлоатацията на комплекса не е свързано с емитиране на замърсители в атмосферата и промяна качеството на атмосферния въздух. За отопление през зимния сезон ще се използва ел.енергия. При строителството ще се образуват незначителни количества строителни и битови отпадъци, които ще бъдат събрани и извозени на място, определено от община Елхово. По време на експлоатация ще се генерират малки количества битови отпадъци, които ще се събират и ще се извозват на определено от Общ. Елхово място.

– Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорта на околната среда. Характерът на инвестиционното предложение ще предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда при строителството, свързано с шумово натоварване на площадката от работата на машините. То ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район – работната площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху населението на най-близките населени места, които са на повече от 1 км разстояние, растителния и животинския свят.

– Известен риск от инциденти съществува единствено при строителството на хотелския комплекс. При вземане на необходимите мерки, свързани със стриктното спазване на изискванията на безопасност на труда, те ще бъдат сведени до минимум. Инцидентите, свързани с увреждане на местообитания на растения и животни също ще бъдат сведени до минимум единствено при строителството на сградите и ще бъдат ограничени в рамките на площадката.

 

II.      Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

 

– Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в поземлен имот N 000307 в землището на с. Раздел, общ. Казанлък. Според издадената скица N 049575/05.08.2010г. от Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Ямбол земята е с трайно предназначение „Профилакториум“ и е урбанизиран и силно антропогенизиран район. Граничи с добре поддържани пътища. Имотът е с изградена инфраструктура-водоснабден и електрифициран. В тази връзка е направен извод, че качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района също няма да бъдат засегнати.

III.   Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

– Представената от възложителя информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС подробно описва биологичното разнообразие в района и защитените територии. Инвестиционното предложение не попада в защитени зони по чл.6, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е „Дервенски възвишения“ с код BG 0002026, която отстои от имота на около 1,5 км източно. Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже значително отрицателно въздействие върху екологичната мрежа, която цели дългосрочно опазване на биологичното разнообразие.

– Според представената от възложителя информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС и направената преценка за въздействието на инвестиционното предложение върху предмета и целите на защитените зони на разглежданата площ не са установени приоритетни местообитания. Площадката на обекта граничи с полски пътища и др. частни ниви. При реализацията на инвестиционното предложение няма да е необходима допълнителна площ, както и изграждане на спомагателни пътища. Предвидено е и озеленяване с подходящи местни храстови и дървесни видове. Защитените територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите, териториите и/или зоните и обектите със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита няма да бъдат засегнати и екосистемата ще асимилира реализираното инвестиционно предложение.

IV.  Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

– Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционно предложение е ограничен и локален в рамките на разглеждания имот N 000307 в землището на с. Раздел общ. Елхово.

– Инвестиционното предложение ще се реализира в имот, който е разположен на голямо разстояние от населените места в района – на повече от 1 км. Това води до извода, че засягането на населението ще бъде краткотрайно, временно и епизодично и ще се определя субективно от различните индивиди.

– Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, тъй като експлоатацията на хотелския комплекс не е свързана с емисии във въздуха, водите, почвите и генерирането на отпадъци.

– Въздействието в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение ще бъде ограничено в рамките на 4,010 дка и няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

– Възложителят е уведомил за намерението си община Елхово и засегнатото население. Не са депозирани мотивирани възражения по законосъобразност, относно реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 1 месец след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно -процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

 

Дата: 15.12.2010г.

 

 

инж.Пенка Начева /п/

Директор на РИОСВ Стара Загора