РЕШЕНИЕ СЗ-37-ПР/2009г.

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 2 ал. 3, чл. 8 т. 2, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 и уведомление по чл. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, представената писмена документация от възложителя по Приложение  2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – Изграждане на „Ферма за аквакултури“ – Садкова база (Рибовъдно

стопанство за отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки/садки) в яз. Бояново в землището на с.Бояново, общ. Елхово.Възложител „Агро Вик“ ЕООД, гр. Ямбол, ул. „Цар Самуил“  16

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиряне с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

Инвестиционното   предложение   предвижда   изграждане   и   експлоатация   на   садково стопанство   в  землището на с.  Бояново,  общ.  Елхово.  Инвестиционни  предложения включващи предвидената дейност съгласно Приложение  2 и на основание чл. 93, ал.1, т. 1 от ЗООС подлежат на процедура по преценяване на необходимостта от. извършване на ОВОС. Предвидената дейност попада в Приложение  2 на Закона за опазване на околната среда т.   1 – Селско, горско и водно стопанство, буква „е“ – „интензивно
развъждане на риба“.

Според представената информация за преценяване необходимостта от извършване на
ОВОС,   в   която   подробно   е   описана   характеристиката   на   предлаганата   дейност,
инвестиционното  предложение предвижда изграждането  на садкова база.   Ще  бъдат
изградени осем броя производствени садки с размер ф – 12 м., които ще заемат чиста
(активна) производствена площ от 800 кв.м. Освен това проекта включва изграждане на
една   допълнителна   производствена   садка,   която    ще   се   ползва,    като   авариен   и
технологичен резерв, поне един брой манипулационна садка за зарибителен материал с
диаметър 6 или 8 метра и поне един брой транспортна садка със същия диаметър, които
при нужда ще се използват, като резервни за разреждане на посадката. Изброените по горе
садки ще се поддържат на определено ниво във водата от понтонно съоръжение, което ще
заема около 2 дка площ от общата площ от 20 дка на акварорията от водоема, за която ще
се кандидатства за получаване на разрешително по Закона за водите, която представлява
зоната за действие  на  садките  и  понтона, т.е.  жизненото  пространство,  санитарно –
охранителната и сервитутна зона за самата ферма, заемаща около 11 % от общата залята
площ от 183.308 дка. Отделните садки ще се връзват към потонната пътека и една към

 

друга с капронови въжета като образуват сал. Обособените салове се връзват към брега също с въжета, а при необходимост се закотвят на определените от конструктивните разчети места. Възприетата конструкция на садките и материалите за изработка осигуряват повишена щормоустойчивост – устойчивост на вятър и вълнение. Пътеките между садките в саловете се покриват с дървен материал. Тяхното местоположение може да се променя в ограничен ареал около и в рамките на определената зона за аквакултури, тъй като саловете са мобилни и могат да се транспортират, чрез буксирни- лодки на определени разстояния във водоема или до брега (при зарибяване или при други технологични процеси и операции). Рибата ще се отглежда при сравнително ниска посадка от около 60 – 70 кг/кв.м., като очакваното производство за 1 година ще бъде до 50 тона жива риба. Фермата ще се изгради, чрез монтиране на място на вода на готовите елементи на садките и понтоните, които са изработени от екологично чисти материали. На обекта няма да се извършват никакви процедури с готовата продукция освен директно натоварване от садките в цистерните на камиона за жива риба и доставка до цех за преработка. В тази връзка е направен извод, че обема и мащабността на инвестиционното предложение не са големи и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда.

Инвестиционното предложение няма пряка връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. В РИОСВ Стара Загора не са постъпвали инвестиционни предложения за садково риборазвъждане в яз. Бояново, което изключва възможността от увеличаване на въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар. комулиране с други предложения. През летните месеци водоемът се ползва за напояване на земеделски земи, като по този начин водата в 4 -метровия слой се обменя за период от около 2 месеца, което дава сравнително добър водообмен и добра поточност. Това допълнително обстоятелство създава благоприятен режим за риборазвъждане в садки и подобрява самопречистващите свойства на язовира. Инвестиционното предложение предвижда интензивно отглеждане на риба в садкови съоръжения. Това производство не е свързано с добив на подземни богатства и използване на невъзобновими природни ресурси, което да доведе до трайни не възстановими физически промени в района. Съоръженията ще бъдат изградени в съществуващ язовир. Същността на технологията на садково отглеждане на риба се свежда до изграждането на инсталации от плаващи мрежени клетки, които се разполагат във водоема. Фермата ще се изгради, чрез монтиране на място на вода на готовите елементи на садките и понтоните, които са изработени от екологично чисти материали. Това води до извода, че ползването на природни ресурси ще бъде минимално и няма да се отрази неблагоприятно на околната среда.

Експлоатацията на реализираното инвестиционно предложение не води до отделяне и натрупване на производствени и опасни отпадъци, не е свързана с дейности, отделящи замърсени отпадъчни води. Интензивното риборазвъждане не е свързано с емитиране на замърсители в атмосферата и промяна качеството на атмосферния въздух. Проучванията показват, че яз, “Бояново“ има относително добър водообмен, което няма да позволи концентрация на отпадни продукти на едно място. Това допълнително ще улесни и увеличи самопречистващата способност на водоема. Освен това отпадъкът при производството на риба (фураж и фекалии) се превръща в биомаса, която се оползотворява практически изцяло от останалите обитатели на водоема. Използването на висококачествени фуражи в съвременното садково стопанство, в които не се допускат примеси или внасяне на добавки, дава възможност и гаранция за много висока степен на усвояване на храната, поради което относителния дял на неоползотворената храна е нищожен, а при дозирано, порционно и многократно хранене на практика липсва. По този начин водоемът ще бъде предпазен от еутрофикация, „цъфтеж“ на водата, отравяне на водните организми и др. негативни последици. Прилагането на добри производствени практики и самопречистващите свойства на водоема ще спомогнат за минимизиране и неутрализиране на отрицателните въздействия в резултат на неоползотворена храна и отделяне на фекалии.Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорта на околната  среда.  Възможно  е да предизвика натоварване  и  известен

 

дискомфорт на околната среда, свързано с шумово натоварване на площадката по време на монтирането на готовите елементи на садките и понтоните. То ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район – работната площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху населението на с. Бояново, растителния и животинския свят.

 Известен риск от инциденти съществува единствено при монтирането на елементите на садките. При вземане на необходимите мерки, свързани със стриктното спазване на изискванията на безопасност на труда, те ще бъдат сведени до минимум.

II.        Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване
на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната
способност на природните ресурси в района:

            Садковото стопанство ще се разположи в акваторията на яз. Бояново в зона с широчина на водоема   над   500   м.   и   дълбочина   над   7   –   8   м.   Според   представената   скица  Ф473975/24.04.2008г. имотът е с номер 000066 и е с начин на трайно ползване „Язовир“. Не се налага промяна предназначението на земеделска земя. Това води до извода, че качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати.

III.       Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

            Според представената от възложителя информация за преценяване необходимостта от
извършване на ОВОС разглежданата площ е част от акваторията на яз. Бояново, която ще
бъде  използвана за нуждите на инвестиционното предложение.  Имотът предвиден за
реализиране на инвестиционното предложение е с начин на трайно ползване „Язовир“ и не
засяга защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000.  Най-близката
защитена зона е „Река Тунджа 2″ с код ВG
0000192 по Директивата за опазване на
местообитаиията   и  е  разположена на около  3   км   от язовира.   С  реализирането на
инвестиционното предложение, не се очакват отрицателни въздействия върху екологичната
мрежа,  която цели дългосрочно опазваше на биологичното разнообразие.  Няма да се
засегнат ключови елементи предмет на опазване в съседната защитената зона като отворени
Калцифилни или базифилни тревни съобщества
Това води до  извода, че  екосистемите  в
естествената   околна   среда   на   защитените   със   закон   територии   и   местообитания,
планинските и гористите местности, районите в които нормите за качеството на околната
среда са нарушени, силно урбанизираните територии, защитените територии на единични и
групови   паметници на културата,  определени по реда на Закона за паметниците  на
културата и музеите, териториите и/или зоните и обектите със специфичен санитарен статут
или подлежащи на здравна зашита няма да бъдат засегнати и екосистемата ще асимилира
реализираното инвестиционно предложение.

IV.       Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато
население,   включително   трансгранични   въздействия,   същност,   големина,   комнлексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на
инвестиционно   предложение   е   ограничен   и  локален   в   рамките   на   около   2   дка  от
акваторията на яз. Бояново.

Инвестиционното предложение ще се реализира в акваторията на яз. Бояново в имот с номер
000066, който е отдалечен на 3 км. от с. Бояново. Това води до извода, че населението няма
да бъде засегнато.

 

Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие,
тъй като площадката е много отдалечена от границата на Република България и освен това
садковото   риборазвъждане   не   е   свързано   с   емисии   във   въздуха,   водите,   почвите   и генерирането на отпадъци.

Въздействието   в   резултат   на   строителството   и   експлоатацията   на   инвестиционното
предложение ще бъде ограничено в рамките на имот  номер 000066 и по – точно в част от
акваторията на яз. Бояново предвидена за реализация на инвестиционното предложение с
начин  на трайно  ползване   „Язовир“.   Продължителността  на  въздействието   съвпада  с
продължителността на експлоатацията на садковото стопанство и е напълно обратимо.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Инвеститорът е уведомил за намерението си община Елхово, кметството на с. Бояново и
засегнатото население. Не са депозирани мотивирани възражения по законосъобразност,
относно реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на инвеститора по Закона за опазване па околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решенне, инвеститорът/новият инвеститор трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 1 месец след настъпване па измененията.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

 

07.04.2009 г.

 гр. Стара Загора