Списък на недопуснатите до окончателен подбор /интервю/ кандидати по проведена процедура за управленски и оперативен персонал на МИГ

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА –ЕЛХОВО”

със седалище град Елхово, ул. “Търговска” No 63                                  

във връзка с подготовка на заявление за кандидатстване по мярка 41 и 431-1 на ПРСР (2007-2013) и на основание чл. 7 ал.3 т.2 на Наредба No 23 от 18.12.2009 г на МЗХ

 

обявява

Списък на недопуснатите до окончателен подбор /интервю/ кандидати по проведена  процедура за  управленски и оперативен  персонал  на МИГ

 

За Изпълнителен директор с Референтен No ИД -1 

  1. Георги Стоянов Митев – няма изисквания опит в подготовката и изпълнението на проекти по национални и европейски програми, както и управленски опит
  2. Дянка Георгиева Андонова – няма изисквания опит в подготовката и изпълнението на проекти по национални и европейски програми, както и управленски опит

 

За Експерт по прилагане на Стратегия за местно развитие с Референтен No ЕПС -1   

  1. Живко Христов Георгиев – няма изисквания опит в подготовката и изпълнението на проекти по национални и европейски програми
  2. Пейчо Стоянов Георгиев – няма изисквания опит в подготовката и изпълнението на проекти по национални и европейски програми

 

За Технически асистент с Референтен No ТА-1    

  1. Живко Христов Георгиев – не са представени изискуемите документи
  2. Стоян Ненов Дуков – не отговаря на изискването за общ професионален  стаж