РЕШЕНИЕ СЗ-9-ПР/2010г. НА РИОСВ СТАРА ЗАГОРА

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 2 ал. 3, чл. 8 т. 2, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 и уведомление по чл. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, представената писмена документация от възложителя по Приложение номер 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

 

РЕШИХ

 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение „Изграждане на пречиствателна станция за битово – фекални отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на канализационната мрежа гр. Елхово“ в имот номер 000144 в землището на гр. Елхово, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, възложител Община Елхово, гр. Елхово, ул. „Търговска“ номер 13

 

МОТИВИ:

 

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

Инвестиционното предложение предвижда частична рехабилитация на участъци от градската канализация и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води. Предвидената дейност попада в Приложение номер 2, т. 11 – Други инвестиционни предложения, буква „в“ -пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в приложение номер 1), за която, на основание чл. 93, ал.1, т. 1 от ЗООС, следва да бъде извършена преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.

Според представената информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, в която подробно е описана характеристиката на предлаганата дейност, инвестиционното предложение предвижда изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет на пречистване 12 558 еквивалентни жители. Изискванията към качествата на пречистените отпадъчни води за заустване в приемник – чувствителна зона, налагат суровата вода да премине през механично, пълно биологично пречистване и обеззаразяване. Третирането на утайките включва механично сгъстяване, аерирано стабилизиране и механично обезводняване. Избраната технологична схема на пречистване включва: автоматичен статичен скрининг и прецеждане, пасъкозадържателе с механизирано изваждане на пясъка, маслено-пясъчно разделяне на примесите, помпена станция с постоянен дебит, измерване на дебита, денитрификатор, биобасейн, вторичен утаител, контактен резервоар – хлориране, филтриране-дехлориране. Обработката на утайките включва препомпване на излишната активна утайка, аеробно стабилизиране, обезводняване на утайката на филтърпреса и рециркулиране на филтърните води. Отпадъчната вода постъпва в черпателния резервоар на пречиствателната станция. Решетката е механизирана, с автоматично почистване. В успореден канал е предвидена финна решетка с ръчно почистване. Пясъкозадържателят е аериран, с въртеливо движение на водата. В него се задържат освен пясъка и маслата. Окисляването на органичните замърсители и минерализацията на утайките става в биобасейна чрез активна утайка. Утайката се аерира от компресорна станция. Пречистената вода се отделя от утайката във вторичен утаител. Активната утайка се рециркулира в биобасейна и денитрификатора. Оставена в безкислородна среда в денитрификатора, активната утайка услоява кислорода от нитратната група и по този начин се отстранява нитратния азот. Отстраняването на фосфора става във вторичния утаител, като се прибавя железен трихлорид. Утаената вода се подлага на обеззаразяване в контактния резервоар с натриев хипохлорид. Уплътнената утайка се подава за обезводняване към лентова филтьрпреса и може да се ползва за наторяване. Системата гарантира цялостно механично, физико-химично и биологично обработване. За нуждите на пречиствателната станция ще бъдат изградени: довеждащ колектор, външен водопровод за питейно-битови нужди, външно ел. захранване, пътна връзка с намалени радиуси на хоризонталните криви и с намален габарит на пътното платно. В тази връзка е направен извод, че обема и мащабността на инвестиционното предложение не са големи и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда.

Разглежданата площадка, предвидена за реализация на инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. В РИОСВ Стара Загора е разгледано инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ в близост до площадката на пречиствателната станция и с решение за преценяване на Директора на РИОСВ Стара Загора е разпоредено да се извърши ОВОС и ОС. Реализацията на инвестиционните предложения няма да доведе до увеличаване на въздействието им върху околната среда или т.нар. кумулиране с други предложения.

Инвестиционното предложение предвижда пречистването на битови отпадъчни води и не е свързано с добив на подземни богатства и използване на невъзобновими природни ресурси, което да доведе до трайни невъзстановими физически промени в района. Реализацията на инвестиционното предложение ще окаже положително въздействие върху околната среда по отношение опазването на водите, тъп като отпадъчните води на гр. Елхово ще бъдат зауствани след пречистване. Това ще допринесе за опазването на р. Тунджа като чувствителна зона, защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000, важен миграционен коридор за прелетните птици.

Експлоатацията   на   реализираното   инвестиционно   предложение   не   води   до   отделяне   и натрупване на производствени и опасни отпадъци, не е свързана с дейности, отделящи замърсени  отпадъчни   води.   Пречистването   на  битови  отпадъчни  води  не   е   свързано   с емитиране на замърсители в атмосферата и промяна качеството на атмосферния въздух. При строителството на ПСОВ ще се образуват определи количества строителни и битови отпадъци, които ще бъдат събрани и извозени на място, определено от общината. При експлоатацията на ГПСОВ ще се образуват известни количества битови отпадъци от обслужващия персонал, които ще се извозват също на определено от общината място. Стабилизираните утайки ще се съхраняват временно в бункер за утайки и ще се извозват заедно с битовите отпадъци. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорта на околната среда. Характерът на инвестиционното предложение ще предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда при строителството, свързано с шумово натоварване на площадката от работата на машините. То ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район – работната площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху населението на гр. Елхово, растителния и животинския свят.

Известен    риск    от    инциденти    съществува    при    строителството    и    експлоатацията    на инвестиционното   предложение,   но   при   вземане   на   необходимите   мерки,   свързани   със стриктното  спазване  на изискванията  на безопасност  на труда,  те  ще  бъдат  сведени до минимум.

II. Местоположение, в това чнсло чувствителност на средата, съществуващото ползваве на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

•          Инвестиционното предложение ше бъде реализирано в поземлен имот номер 000144 в землището на гр. Елхово, собственост на възложителя. Имотът е с площ 52 дка и се намира на около 500 м от регулацията на гр. Елхово. Необходимата площ за разполагане на съоръженията е около 15 дка.

Ш. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

• Представената от възложителя информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС описва биологичното разнообразие в района и защитените територии. Около площадките няма обявени защитени природни територии по Закона за защитените територии, което изключва възможността за въздействие на инвестиционното предложение. Разглежданата площадка граничи със защитена зона от Европейската екологична мрежа Натура 2000 „Река Тунджа Т’ с код ВО 0000195, предназначена за опазване на природните местообитания, а пречистените отпадъчни води от пречиствателната станция ще се заустват в реката. За достъп до площадката ще се използват съществуващите общински пътища. На предвидения терен, който гранични със защитената зона, липсват приоритетните за опазване местообитания като: Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества, Крайречни смесени гори, Балкано-панонски церово-горунови гори, Крайречни галерии, като по този начин не се очаква загуба и фрагментиране на същите. Инвеститора не предвижда ползване на невъзобновими природни ресурси, нито във фазата на строителството, нито по време на експлоатацията. Не се очаква при реализацията и експлоатацията на ПСОВ да се генерират значителни отпадъци. Битовите отпадъчни води, чрез довеждащият колектор ще се заустват в ПСОВ, като пречистените отпадни води ще постъпват в река Тунджа след механично, пълно биологично пречистване и обеззаразяване. Основно въздействието на инвестиционното предложение ще се локализира в рамките на терена на площадката. При реализирането и експлоатацията на ИП ще се осъществи известно антропогенно натоварване на средата в този район, но то ще е пренебрежително малко и незначително, което не може да доведе до някаква значима негативна промяна в консервационния статус на защитените растителни и животински видове. В района на ИП, не са налице данни за предвидени за реализация и не са осъществени други инвестиционни предложения, поради което изграждането на ПСОВ не би могло да окаже комулативно въздействие спрямо защитената зона или нейни ключови елементи. Това води до извода, че екосистемите в естествената околна среда на защитените със закон територии и местообитания, планинските и гористите местности, районите в които нормите за качеството на околната среда са нарушени, силно урбанизираните територии, защитените територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите, териториите и/или зоните и обектите със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита няма да бъдат засегнати и екосистемата ще асимилира реализираното инвестиционно предложение.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на
инвестиционно предложение е ограничен и локален в рамките на разглеждания поземлен
имот номер 000144 в землището на гр. Елхово.

Инвестиционното предложение ще се реализира в имот, който е отдалечен от населеното
място. Това води до извода, че засягането на населението ще бъде краткотрайно, временно
и епизодично и ще се определя субективно от различните индивиди.

Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие,
тъй като площадката е отдалечена от границата на Република България. Пречистването на
отпадъчните води ще доведе до подобряване качествата на р. Тунджа, която след гр.
Елхово е Ш категория водоприемник. Това ще допринесе за опазването на р. Тунджа като
чувствителна зона, защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000, важен миграционен
коридор за прелетните птици. Заустването във водоприемника ще бъде след получаване на
разрешително за ползване на воден обект от съответната Басейнова дирекция.

 

• Въздействието в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение ще бъде ограничено в рамките на разглеждания терен и няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности, Въздействието ще бъде дълготрайно, тъй като ландшафта се променя трайно и въздействието от естетическа гледна точка е субективно. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация на ПСОВ и е обратимо.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

• Възложителят е уведомил за намерението си засегнатото население. Не са депозирани мотивирани възражения по законосъобразност, относно реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на инвеститора по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорвостта съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/повият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

 

Инж. ПЕНКА НАЧЕВА

Директор на РИОСВ — Стара Загора

Дата: 22.02.2010 г.