ОБЯВА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА МБАЛ“СВ.ИВАН РИЛСКИ“

С Решение номер 398/30/5/от 13.I.2010 г. Общински съвет–Елхово на основание чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), чл. 3, ал. 1 и чл. 5, ал.1  и  ал. 2 от Наредба номер 9 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения (УРПКВУЛЗЗЛЗ) и чл. 28, ал.1 от Наредба номер 4 на ОбС-Елхово, стартира конкурс за избор на управител на МБАЛ “Св.Иван Рилски” ЕООД гр.Елхово и назначава петчленна Комисия за организиране провеждането му.

Конкурсът по възлагане управлението на МБАЛ “Св.Иван Рилски” ЕООД гр. Елхово за срок от три години ще се проведе на 03.06.2010 г. от 10.00 часа в залата на община Елхово и ще протече на три етапа.

I. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;

II. Оценка на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период;

III. Провеждане на събеседване с кандидатите.

 

ИЗИСКВАНИЯ  КЪМ  КАНДИДАТИТЕ:

-да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина  и с квалификация по здравен мениджмънт;

-или с образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика и управление и с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;

-да имат най-малко пет години трудов стаж  като лекар, съответно стоматолог или икономист; кандидатите притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина  да имат придобита основна специалност;

-да отговарят на условията за управител по Търговския закон и ЗЛЗ;

-да не са осъждани и лишавани от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако не са реабилитирани.

 

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ:

            1.Заявление за участие в конкурса;

            2.Автобиография;

            3.Копие от диплом за завършено образование по посочени специалности;

            4.Удостоверение за квалификация по здравен мениджмънт за лекарите, съответно стоматолозите, отговарящи на изискванията на §. 3 от Наредба номер 9 за  УРПКВУЛЗЗЛЗ;

            5.Копие от диплом за придобита основна специалност за лекарите, съответно стоматолозите;

            6.Копие от трудовата книжка, удостоверяваща наличието на изискуемия трудов стаж;

            7.Актуално свидетелство за съдимост;

            8.Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период;

            9.Мотивационно писмо.

Документи се подават до 17.00 часа на 01.06.2010 г. в канцеларията на Общински съвет–Елхово в запечатан плик и се завеждат по реда на тяхното постъпване. Програмата за развитие се представя в отделен запечатан плик. За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часа на приемането му.

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЕМИТЕ, ПРЕДМЕТ НА СЪБЕСЕДВАНЕТО:

Всеки работен ден от 8.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч. в канцеларята на Общински съвет-Елхово (сградата на Общинска администрация–Елхово, ул. Търговска номер 13, ст. 2) от 29.04. до 01.06.2010 г.

За допълнителна информация: 0478/88 026

Председател на ОбС-Елхово (П)

/Ст. Овчаров/