ПОКАНА

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛХОВО

21 АПРИЛ 2010 ГОДИНА, 14.00 ЧАСА,
ЗАЛА НА ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
УЛ. ,,Търговска’’ ¹ 63 Етаж 3

Уважаеми представители на местните власти, бизнеса и НПО,
Уважаеми граждани на Община Елхово

Местните инициативни групи се създават съгласно Програмата за развитие на селските райони, ос 4 ЛИДЕР, за разработването и прилагането на Стратегии за местно развитие. Те включват публични, бизнес и граждански организации, действащи на дадена територия. МИГ обединява местните действащи лица около споделени идеи за развитие, засилва диалога и сътрудничеството в селските райони.
Стратегиите за местно развитие целят устойчиво развитие на селските райони посредством разнообразяване на икономическите дейности, опазване на природата и селските райони, развитие на висококачествени услуги, отговарящи на нуждите и очакванията на местните хора.
Учредяването на Местна инициативна група – Елхово, като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност е една от основните цели на изпълнявания от Община Елхово проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на Община Елхово” по ПРСР 2007-2013, под-мярка 431-2.
Община Елхово, партньорите и екипа, реализиращи проекта „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на Община Елхово”, канят представителите на местните власти, бизнеса и граждански организации от територията на община Елхово, които желаят да участват в учредяването на МИГ – Елхово да заявят своя предварителен интерес, като в срок до 20.04.2010 година попълнят Регистрационна форма за участие в учредителното събрание на МИГ – Елхово, която, заедно с учредителните документи могат да намерят в офиса на проекта – Елхово, ул. ,,Търговска” ¹ 63, етаж. 3