ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК

С Решение 424/33/10/  от 24.III. 2010 г. Общински съвет–Елхово на основание чл. 21 а, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9, ал. 2 във връзка чл. 14, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник при община Елхово открива нова процедурата по избор на обществен посредник при община Елхово и потвърждава състава на избраната с решение номер394/30/1/  от 13.01.2010 г. на ОбС-Елхово Временна комисия за подбор на кандидатите.

I.Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

За обществен посредник може да бъде избран пълнолетен, неосъждан български гражданин, с постоянно местоживеене на територията на община Елхово, който притежава високи морални качества, има завършено висше образование с образователна степен „магистър”, минимум десет години общ трудов стаж и отговаря на условията за избор на общински съветник.

Общественият посредник се избира от Общинския съвет за срок от 5 години и може да бъде преизбиран на същата длъжност само за още един мандат.

Съгласно чл. 11 от ПОДОПОЕ длъжността на избрания за обществен посредник,  подкрепена с декларация е несъвместима с:

1.длъжност в държавната или общинската администрация;

2.длъжност по управление в търговско дружество или юридическо лице с нестопанска цел или кооперации;

3.членство в политическа партия или синдикална организация.

 

II.За участие в процедурата по избор на обществен посредник кандидатите представят:

1. заявление;

2. автобиография;

3. свидетелство за съдимост;

4. копие от трудовата /служебната книжка/ или документ, удостоверяващ трудовия стаж;

5. копие от диплома за висше образование;

6. декларация за липса на обстоятелства, свързани с несъвместимост по чл. 11 от ПОДОПОЕ;

7. референции;

 

Предварителният подбор на кандидатите се извършва от Временната комисия за подбор на кандидатите за обществен посредник и ще се проведе в 14 /четиринадесет/ дневен срок след публичната обява на настоящото решение, като деня на обявата не се включва.

Документи се подават лично всеки работен ден от 26.IV. до 10.V.2010 г. включително от 08.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч.до 17.00 ч. в канцеларията на ОбС-Елхово ( стая 2  в административната сграда на общинска администрация – гр. Елхово, ул. Търговска номер 13)  поставени  в запечатан, непрозрачен плик. Върху плика се изписват трите имена на кандидата, точния адрес, телефон и е-mail /ако има/. Върху плика се поставя печат с входящия номер и часа на подаването му.

 

Подадените пликове се отварят от Временната комисия по избор на обществен посредник, в деня на провеждането на процедурата и се разглеждат по реда на тяхното постъпване. Комисията предлага на ОбС-Елхово всички кандидати отговарящи на изискванията по чл. 10 от ПОДОПОЕ.

 

Общински съвет-Елхово

Председател:/Ст.Овчаров/