РЕШЕНИЕ СЗ-23-ЕО/2010г. НА РИОСВ СТАРА ЗАГОРА

На основание чл. 81, ал. 1, т. 1, чл. 85, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), представеното писмено искане по чл. 8, ал. 1 и 2 от възложителя „ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ” ООД, гр. Елхово, ул. „Търговска“ номер118, съгласно чл. 14 ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, чл. 3, ал. 1 и ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 4, чл. 8 т. 2, чл. 37 ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

РЕШИХ:

да не се извършва Екологична Оценка и Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Подробен устройствен план – План за застрояване на имот с номер 023084 в землището на с. Гранитово, общ. Елхово за изграждане на фотоволтаична централа за производство на електроенергия от ВЕИ“, която няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони

Мотиви:

I. Характеристика на плана по отношение на степента, до която определя рамката за инвестиционни предложения и други дейности според тяхното местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия или съобразно предвижданията им за разпределението на ресурсите.

Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка основната цел на разглеждания ПУП е да се промени предназначението на имотът от земеделска земя, в площадка за възобновяеми енергийни източници – изграждане на фотоволтачна централа, определяне на вътрешната структура на функционалната схема. Разглеждания ПУП определя рамката за инвестиционно предложение – изграждане на фотоволтачна централа. Според информацията, инсталацията ще бъде с мощност 500 кВт. Фотоволтаичните панели ще се разположат на площ от около 32 дка., без да я покриват плътно. Инсталацията ще се състои от следните основни компоненти: – Модули – това са панели, състоящи се от множество соларни клетки, преобразуващи енергията на слънцето в електрическа енергия.

Модулите се монтират върху стойки от профилен алуминий или галванизирана стомана. Те се закрепват в земята по два начина в зависимост от изводите на геоложките и хидроложките проучвания на терена, а именно посредством стоманени пилони, които се забиват пневматично в земята или посредством плитки бетонни фундаменти. Модулите се свързват кабелно един към друг до достигане на напрежение около 600-900 V и след това тези обособени групи се свързват към инверторни блокове. Кабелите ще бъдат положени подземно – Инвертори – те преобразуват правия електрически ток, произведен от фотоволтаичните модули, в променлив и повишават неговото напрежение, преди подаването му в крайния повишаващ трансформатор. -Трансформаторите повишават напрежението на електрическия ток до 20 kV и го отвеждат чрез подземен кабел до трафопост. Връзката с националната електроразпределителна мрежа ще се осъществи посредством съществуващ трафопост в имот номер 023028, чрез подземен електоропровод с дължина 1.5 км., преминаващ в сервитутите на полските пътища. Разглежданият план се предвижда да се изработи за имот номер 023084 в землището на с.Гранитово, общ. Елхово, с площ от 31,892 дка, с начин на трайно ползване „Пасище с храсти“ и е собственост на възложителя. Разглежданият имот не засяга елементи от Националната екологична мрежа „Натура 2000″. Най-близко разположената зона е 33 „Река Тунджа 2″ с код BG 0000195 за опазване на местообитанията, която се намира на около 5 км от имота. Площадката граничи с ниви и полски пътища, които ще се използват при реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение. В тази връзка е направен извод, че според местоположението, характера, мащабността и експлоатационните условия на разглеждания план, неговото прилагане ще окаже незначително въздействие върху околната среда.

II.        Характеристика на плана по отношение значението му за интегрирането на екологични съображения, с оглед насърчаването на устойчиво развитие.

Прилагането на плана предвижда изграждането на фотоволтачна централа за производство на електроенергия от възобновим енергиен източник – енергията на слънцето. Производството на електроенергия посредством слънчевото греене не е свързано с добив на подземни богатства и използване на невъзбновими природни ресурси, което да доведе до трайни невъзстановими физически промени в района. Земята, предназначена за промяна е с площ 31,982 дка, с начин на трайно ползване „Пасище с храсти“. Експлоатацията на реализираното инвестиционно предложение не води до отделяне и натрупване на производствени и опасни отпадъци, не е свързана с дейности, отделящи замърсени отпадъчни води. Производството на електроенергия посредством слънчевото греене не е свързано с емитиране на замърсители в атмосферата и промяна качеството на атмосферния въздух. Това води до извода, че предвидения план отговаря на заложените в Закона за опазване на околната среда основни принципи – устойчиво развитие, предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве, предимство на предотвратяването на замърсяване пред последващо отстраняване на вредите, участие на обществеността и прозрачност на вземане на решения в областта на околната среда.

III.       Характеристика на плана по отношение на екологични проблеми от значение за плана.

Прилагането на плана предвижда изграждането на фотоволтачна инсталация за производство на електроенергия от възобновим енергиен източник – енергията на слънцето. Производството на електроенергия посредством слънчевото греене не е свързано с добив на подземни богатства и използване на невъзбновими природни ресурси, което да доведе до трайни невъзстановими физически промени в района. Експлоатацията на реализираното инвестиционно предложение не води до отделяне и натрупване на производствени и опасни отпадъци, не е свързана с дейности, отделящи замърсени отпадъчни води. Производството на електроенергия посредством слънчевото греене не е свързано с емитиране на замърсители в атмосферата и промяна качеството на атмосферния въздух. В тази връзка е направен извод, че прилагането на плана няма да доведе до възникване на екологични проблеми за разглеждания район.

IV.       Значението на плана за изпълнението на общностното законодателство в областта на околната среда.

Прилагането на плана е в съответствие с изпълнение на ангажиментите на България по международни конвенции и договорености, по които е страна : VII рамкова Конвенция на ЕС, Протокола от Киото, Програма АЛТЕРНЕР, „Бяла книга „Възобновяеми източници“/СОМ/98/599 final/ и доклада MOMBAUR НА еп-1997/. Планът отговаря на Регионалния план за развитие на Южен централен район за планиране за периода 2007 – 2013 г., в който е заложена мярка – „Инвестиране в дейности по енергийната ефективност и възобновяеми енергийни източници.

V.        Характеристика на плана по отношение на последствията и на територията, която е вероятно да бъде засегната по отношение на: вероятност, продължителност, честота, обратимост и кумулативен характер на предполагаемите въздействия; потенциално трансгранично въздействие, потенциален ефект и риск за здравето на хората или за околната среда, включително вследствие на аварии, размер и пространствен обхват на последствията (географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати), ценност и уязвимост на засегнатата територия (вследствие на особени естествени характеристики или културно-историческото наследство; превишение на стандарти за качество на околната среда или пределни стойности; интензивно земеползване), въздействие върху райони или ландшафти, които имат признат национален, общностен или международен статут на защита.

Прилагането на подробният устройствен план – план за регулация и застрояване на имот номер 023084 в землището на с.Гранитово общ. Елхово с площ 31, 982дка., според информацията по чл. 8 от Наредбата за ЕО и спрямо разгледаните по-горе характеристики, няма да доведе до емитиране на вредни вещества в атмосферния въздух, поради липса на дейност свързана с отделяне на емисии; няма да наруши съществуващото земеползване в околните терени, поради наличие на съществуващи пътища за достъп до площадката; дейността не е свързана с отделяне на отпадъчни води; няма да доведе до отрицателни въздействия върху почвата и земните недра; разгледаната дейност не генерира отпадъци. Разполагането на панелите на определено разстояние ще помогне за запазването на тревната покривка и използването на земята като пасище. Въз основа на изложеното следва, че планът е с локален обхват, в границите на посочените имоти и същото не може да окаже отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

Тъй като разглежданата площадка се намира далече от границите на страната и не е свързано с вредни въздействия, е изключена възможността, дейността да предизвика трансгранични въздействия.

Потенциалните въздействия, при прилагането на плана, могат да бъдат охарактеризирани като:

преки върху площадката предвидена за дейността;

временни и краткотрайни, по време на изграждането на фотоволтаичната

централа;

VI. Степента, до която планът влияе върху други планове и програми, включително тези в дадена йерархия.

Разглежданият план е в йерархична връзка с Областната програма за енергийна ефективност и Общинската програма за енергийна ефективност и ще спомогне за тяхното прилагане.

инж. ПЕНКА НАЧЕВА

Директор на РИОСВ Стара Загора