Център за настаняване от семеен тип град Елхово работи активно за децата потребители на услугата

Продължават дейностите по проект BG051PO001-5.2.06-0088-C-0001 „Къща като вкъщи”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по схема за безвъзмездна финансова помощ „Социални услуги за социално включване”.

Продължават дейностите по проект BG051PO001-5.2.06-0088-C-0001 „Къща като вкъщи”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по схема за безвъзмездна финансова помощ „Социални услуги за социално включване”.

Към настоящият момент основно се фокусира върху адаптацията на децата в новата среда и живота им извън инситуция.Персоналът на Центъра провежда групови и индивидуални занимания с децата, дейности за подготовка към училищния процес, занимания по арт-терапия, излети сред природата и спортни занимания.

Дейностите по проекта предвиждат и провеждане на индивидуални и групови супервизии за персонала, където всеки член на екипа може да представи случай или професионален проблем възникнал в хода на работата му.През целия период на работа всеки член на персонала, работещ директно с деца ще получава един път месечно индивидуална супервизия и ще има възможност да участва веднъж месечно в групова супервизия.

В края на месец юни се проведе първата групова супервизия, в която взеха участие всички служители на Центъра.Темите, които бяха обсъдени са свързани с трудностите в процеса на адаптация на децата, възникналите ежедневни проблеми и начините за тяхното преодоляване.

В хода на дейността бе направен анализ на уменията на участниците в супервизията.Анализирани са комуникативните  възможности на служителите и децата, разтълкувани са уменията на членовете на екипа за оказване на подкрепа, извършена е оценка на резултатите от работата на екипа.