Проведе се супервизия със служителите на ЦНСТ град Елхово

            През месец септември продължи провеждането на индивидуална и групова супервизия със служителите на ЦНСТ град Елхово. Супервизията е част от дейност „Повишаване на професионалните компетенции на персонала на ЦНСТ – обучение, консултиране, супервизия” по проект BG051PO001-5.2.06-0088-C-0001 „Къща като вкъщи”

През месец септември продължи провеждането на индивидуална и групова супервизия със служителите на ЦНСТ град Елхово. Супервизията е част от дейност „Повишаване на професионалните компетенции на персонала на ЦНСТ – обучение, консултиране, супервизия” по проект BG051PO001-5.2.06-0088-C-0001 „Къща като вкъщи”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по схема за безвъзмездна финансова помощ „Социални услуги за социално включване”.

Фокусът на проведените супервизии бе върху разпределение на работата с децата между членовете на екипа според спецификата на характерите и поведението на децата, подготовка и изготвяне на необходимите за досиетата на децата документи. Анализирани са комуникативните възможности на служителите и децата, разтълкувани са уменията на членовете на екипа за оказване на подкрепа, извършена е оценка на резултатите от работата на екипа.

Обсъдени са трудностите и проблемите възникнали в хода на предоставяне на услугата, както и начини за тяхното разрешаване и преодоляване.

Работи се усилено върху изграждането и формирането на положителни навици и поведение сред децата настанени в центъра.В резултат на няколкомесечната работа на служителите на ЦНСТ и екипа за организация и управление на проекта се наблюдава положителна промяна в поведението на децата – вече са сравнително адаптирани към новите условия на живот, агресията е значително намалена, децата се приобщават към правилата и реда установени в центъра.

През месец септември започна и учебната година за децата настанени в ЦНСТ.Пет от децата посещават ОУ „Паисий Хилендарски”, а две от тях – ПУИ „Н.Й.Вапцаров”.

В момента в центъра са настанени седем деца, като осмото дете е изведено в приемно семейство.Налице е интерес и от други семейства в града в посока на приемната грижа.

През месец октомври продължава предоставянето на услугата, предстои организирането и провеждането на продължаващо обучение за персонала и екскурзии за децата.