Стартира проект „И аз имам семейство“ в община Елхово

           Кметът на град Елхово Петър Киров подписа партньорско споразумение с Агенцията за социално подпомагане за изпълнение на проект „И аз имам семейство”, финасиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Кметът на град Елхово Петър Киров подписа партньорско споразумение с Агенцията за социално подпомагане за изпълнение на проект „И аз имам семейство”, финасиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Целите на проекта са децентрализиране на услугата „Приемна грижа” и разгръщането й на общинско ниво, като инструмент за превенция на настаняването в специализирана институция на децата от целевите групи и осигуряване на алтернативна грижа на институционалната.

Проектът ще обхване деца, подходящи за приемна грижа, които към момента са настанени в трите вида специализирани институции – Домове за медико социални грижи за деца, Домове за деца с умственна изостаналост и Домове за деца лишени от родителска грижа. Продължителността на проекта е 25 месеца и стартира на 8.12.2011година.

Община Елхово, в качеството си на партньор, се задължава да създаде организация за ефективно управление и успешно реализиране на проекта на общинско ниво чрез планиране, организиране, контролиране, координиране и отчитане пред Агенцията за социално подпомагане на дейностите и ресурсите, заложени в проект „И аз имам семейство“.

На общинско ниво се създава екип за администриране на проекта от администратор и счетоводител. В рамките на 30 календарни дни се извършва подбор и се назначават по трудово правоотношение първоначално двама социални работници от екипа по приемна грижа, които трябва да работят най-малко с четири приемни семейства, в които има настанени деца.

Процедурата за социални работници ще стартира ведна след обучението на екипа, който ще обслужва проекта. Изискванията към социалните работници са:

1.      Висше образование – завършена образователна степен бакалавър в сферата на хуманитарните дейности.

  1. Професионален опит – не е необходим. Опит в сферата на хуманитарните дейности, социална работа, психология, терапия и /или услуги и мотивация за работа с деца и семейства са предимство.
  2. Опит при изпълнение на проекти – предимство.