Започва приемът на заявления от кандидати за приемни родители

           От 5 март започва приемането на заявления от кандидатите за приемни родители по проект „И аз имам семейство”, по който община Елхово е партньор. Приоритетно ще се търсят семейства за децата от 0 до 3 години. Услугата приемна грижа е доброволна, професионална и заместваща.

От 5 март започва приемането на заявления от кандидатите за приемни родители по проект „И аз имам семейство”, по който община Елхово е партньор. Приоритетно ще се търсят семейства за децата от 0 до 3 години. Услугата приемна грижа е доброволна, професионална и заместваща. Приемните родители ще получават възнаграждение за отглеждане на дете, а професионалните приемни родители ще получават и трудово възнаграждение, определено в процент от минималната работна заплата за страната, съобразно броя на децата. Приемен родител с едно дете ще получава 130% от минималната работна заплата, за две деца – 140% и за три деца съответно 150%. Освен тези средства приемният родител ще получава месечна издръжка за всяко дете, катоза дете от 0 до
3 г.
е 260 лв.; от 3 до 14 г. е 227.50лв; от 14 до 18 г., а ако учи до 20 г. – 260лв..

При подаване на заявлението кандидатите за приемно семейство прилагат към него следните документи, описани в чл. 8, ал.1, т.1-7 от НУРКПУПС:

1. копие от документ за самоличност;

2. документ от ЕСГРАОН, че не са поставени под запрещение, не са лишени от родителски права или не са с ограничени родителски права;

3. декларация, че не са налице обстоятелствата по чл.32, т.4-7 от ЗЗД;

4. медицинско удостоверение, че не страдат от болести по чл.32, т.8 от ЗЗД;

5. документ, удостоверяващ, че кандидатите не получават месечни социални помощи по реда на ЗСП, освен в случаите на кандидати за професионално приемно семейство;

6. свидетелство за съдимост;

7. документ, удостоверяващ, че срещу кандидатите за приемно семейство не е образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

Социалните работници от екипът по приемна грижа ще преминат петдневно въвеждащо обучение от 27 февруари до 2 март в гр. Бургас. В обучението ще се включат 15 общини, което се провежда с цел придобиване на компетентност за предоставяне на услугата. Обучението включва запознаване същността на приемната грижа, процеса и спецификата на организация на услугата, начини на мотивиране на кандидатите, изготвяне на оценителен доклад за представяне пред комисията по приемна грижа.

Проектът „И аз имам семейство” се реализира от Агенцията за социално подпомагане в партньорство с община Елхово. Кметът на град Елхово Петър Киров подписа партньорско споразумение с Агенцията за социално подпомагане за изпълнение на проект „И аз имам семейство”, финасиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.