Кръгла маса на тема „Постижения и добри практики в областта на предучилищното възпитание и образование в община Елхово”събра възпитателите в града

В заседателната за на община Елхово бе организирана кръгла маса на тема „Постижения и добри практики в областта на предучилищното възпитание и образование в община Елхово”. Срещата бе една от инициативите в общината, посветени на 130-годишнината от откриването на първата детска градина в България.

Участие в кръглата маса взеха, инж. Татяна Петрова – началник на РИО-Ямбол, Венета Димитрова – секретар на община Елхово, инж. Христо Петев – председател на постоянната комисия по социална политика и обществени дейности на ОбС-Елхово, Татяна Славова – старши експерт „Предучилищно възпитание ” в РИО-Ямбол, Директори на целодневни детски заведения и основни училища, педагогически специалисти, работещи в областта на предучилищното възпитание.

На кръглата маса бяха споделени постижения и добри практики в актуални за конкретното детско заведение аспекти. Целта на днешната работна среща бе да се обмени информация за работата на екипите на детските заведения и акцентиране на върху някой от факторите, влияещи върху процесите в предучилищното възпитание и образование.

В свое приветствие, инж. Татяна Петрова подчерта важността на предучилищното възпитание в по-нататъшното развитие и интегриране на децата в училищна възраст, както и развитието на техните индивидуални възможности и способности.

На кръглата маса бяха представени няколко доклада от възпитатели, чрез добре синтезирани мултимедийни презентации, чрез които бе споделена информация за дейността на всяко едно предучилищно заведение.