Започна приемът на заявления от приемни родители по проект „И аз имам семейство“

Кандидатите за приемни родители по проект „И аз имам семейство”, по който община Елхово е партньор могат да подават заявленията си от 5 март в зала 227 на ул. „Калоян” N 13. Услугата приемна грижа е доброволна, професионална и заместваща. Родителите ще получават възнаграждение за отглеждане на дете, а професионалните приемни родители ще получават и трудово възнаграждение, определено в процент от минималната работна заплата за страната, съобразно броя на децата. Приемен родител с едно дете ще получава 130% от минималната работна заплата, за две деца – 140% и за три деца съответно 150%. Освен тези средства приемният родител ще получава месечна издръжка за всяко дете, като за дете от 0 до
3 г. е 260 лв.; от 3 до 14 г. е 227.50лв; от 14 до 18 г., а ако учи до 20 г. – 260лв..

При подаване на заявлението кандидатите за приемно семейство прилагат към него следните документи, описани в чл. 8, ал.1, т.1-7 от НУРКПУПС:

1. копие от документ за самоличност;

2. документ от ЕСГРАОН, че не са поставени под запрещение, не са лишени от родителски права или не са с ограничени родителски права;

3. декларация, че не са налице обстоятелствата по чл.32, т.4-7 от ЗЗД;

4. медицинско удостоверение, че не страдат от болести по чл.32, т.8 от ЗЗД;

5. документ, удостоверяващ, че кандидатите не получават месечни социални помощи по реда на ЗСП, освен в случаите на кандидати за професионално приемно семейство;

6. свидетелство за съдимост;

7. документ, удостоверяващ, че срещу кандидатите за приемно семейство не е образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

На 12 март от 14.00 часа в заседателната зала на община Елхово ще се проведе начална пресконференция по проект „И аз имам семейство”.

Проектът „И аз имам семейство” се реализира от Агенцията за социално подпомагане в партньорство с община Елхово. Кметът на град Елхово Петър Киров подписа партньорско споразумение с Агенцията за социално подпомагане за изпълнение на проект „И аз имам семейство”, финасиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.