Проведе се среща за разпределяне на читалищната субсидия

На 19 март в голямата зала на община Елхово се проведе среща с представители на читалищата и г-жа Кафеджиева – зам. кмет, във връзка с разпределянето на читалищната субсидия.

Държавната субсидия в размер на 5 776лв. е на база 24,5 щатни бройки, която читалищата изразходват за заплати, осигуровки и разходи за ел.енергия. Общинската субсидия от 7 000лв. се изразходва за закупуване на книги за библиотеките и за художествена самодейност, като всяко читалище получава по 500лв. и читалище „Развитие” 2 000лв. Субсидиите за читалищата се разпределят при строго спазване на Закона за народните читалища и изработеният от Министерството на културата и съгласуван с Министерство на финансите и НСОРБ.

В Община Елхово има 1392 бр. читалищни членове в единадесетте читалища, а именно Читалище „Развитие“ – гр. Елхово; „Христо Ботев“ – с. Лесово; „Светлина“ – с. Бояново; „Възраждане“ – с. Изгрев; „Развитие“ – с. Раздел; „Пробуда“ – с. Маломирово; „Паисий Хилендарски“ – с. Малък манастир; „Съгласие“ – с. Гранитово; „Кирил и Методий“ – с. Мелница; „Съгласие“ – с. Кирилово; „Христо Ботев“ – с. Пчела. В читалищата работят активно 41 художествени колектива, два клуба (по изобразително изкуство и фото клуб) и школа по дърворезба.