Започна приемът на заявления по проект „И аз имам семейство“

Кандидатите за приемни родители по проект „И аз имам семейство”, по който община Елхово е партньор могат да подават заявленията си в Община Елхово. Информация за услугата може да получите на ул. „Калоян” ¹ 13, стая 110, тел 0478 / 88107. Услугата приемна грижа е доброволна, професионална и заместваща. Родителите ще получават възнаграждение за отглеждане на дете, а професионалните приемни родители ще получават и трудово възнаграждение, определено в процент от минималната работна заплата за страната, съобразно броя на децата. Приемен родител с едно дете ще получава 130% от минималната работна заплата, за две деца – 140% и за три деца съответно 150%. Освен тези средства приемният родител ще получава месечна издръжка за всяко дете, като за дете от 0 до
3 г. е 260 лв.; от 3 до 14 г. е 227.50лв; от 14 до 18 г., а ако учи до 20 г. – 260лв.

            Списък с необходими документи за кандидатстване за приемно:

1.      Заявление по образец.

2.      Копие от документ за самоличност.

3.      Документ от ЕСГРАОН, че не са поставени под запрещение, не са лишени от родителски права или не са с ограничени родителски права.

4.      Декларация, че не са налице обстоятелствата по чл. 32, т. 4 – 7 от Закона за закрила на детето.

5.      Медицинско удостоверение, че не страдат от болестите по чл. 32, т. 8 от Закона за закрила на детето / които страдат от СПИН и болести по чл. 61, ал. 1 и чл. 146, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за здравето/.

6.      Документ, удостоверяващ, че кандидатите не получават месечни социални помощи по реда на Закона за социалното подпомагане освен в случаите на кандидати за професионално приемно семейство.

7.      Свидетелство за съдимост.

8.      Документ, удостоверяващ, че срещу кандидатите за приемно семейство не е образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

            Проектът „И аз имам семейство” се реализира от Агенцията за социално подпомагане в партньорство с община Елхово. Кметът на град Елхово Петър Киров подписа партньорско споразумение с Агенцията за социално подпомагане за изпълнение на проект „И аз имам семейство”, финасиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.