Община Елхово на 41 място по оценка на финансовото състояние спрямо всички 264 общини в страната

Община Елхово бележи най-голям напредък през първата половина на тази година в сравнение с миналата от общините в областта според оценката за финансовото състояние на всички 264 общини в страната на Министерството на финансите. Докато през миналата година сме били на 76 място, в тазгодишната класация Елхово заема 41 място.

Класирането на общините се извършва по общи критерии, като данните са взети от месечните отчети. Всички общини в региона са с положително бюджетно салдо, т. е. приходите надвишават разходите. Най-добре по този показател е община Елхово с 133,44 % съотношение на приходи спрямо разходие, 110,63% е община Ямбол, 105,66 % е община Стралджа, 105,13 % е Болярово, а „Тунджа“ е 101,44 %.’

Най-голям дълг спрямо собствените приходи и изравнителната субсидия има община Ямбол – 35,84%, следвана от Тунджа – 18,23 %, Болярово с дълг от 4,08%, Елхово   –   с едва  0,10 %, а Стралджа няма дълг. По този показател сe приема, че критичния процент на задлъжнялост е 50 на сто.

Относно критерия за просрочени задължения от общините в региона община Елхово успява навреме да си погася дължимото. По инвестиционна активност, която се определя от дяла на капиталовите разходи спрямо общите разходи община Елхово получава оценка 9,87. По показател финансова стабилност Елхово получава 56,83.

Община Елхово е и най-финансово устойчивата община в региона, по този показател тя има оценка 111,08. На второ място е Стралджа с оценка 101,88, трета е Болярово – 99,26. „Тунджа“ е с 94,91 финансова устойчивост, а Ямбол е последна с 91,60.

Според общите оценки по всички показатели, които са получили четири от общините в региона – Елхово, Ямбол, Болярово и Тунджа попадат в трета група на общините, които се развиват добре. За тях важи общата оценка, че приходите на общината като цяло са недостатъчни, за да покрият нуждите на инфраструктурното развитие, което води до натрупване на умерен дълг в общината. Нивото на прозрачност и надеждност на финансовата информация е добро.