Община Елхово напомня за регистрацията и чипирането на домашните любимци

Община Елхово напомня на собствениците на домашни кучета, че те трябва да бъдат регистрирани и чипирани съгласно Наредба № 19 за овладяване на популацията на безстопанствените животни и придобиване, притежаване, отглеждане и регистрация на кучета на територията на община Елхово до края на месец януари 2013 година.

Съгласно Наредбата собствениците на кучета навършили 6- седмична възраст, задължително ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец и извършване на ветеринарномедицински манипулации – ваксинация и обезпаразитяване.

Притежателите ще се задължат и при навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на животно над тази възраст да го регистрират при ветеринарен лекар, който ще му поставя инжектируем транспондер (чип).

Глобата за неизвършена регистрация ще е 50 лева, а при повторно нарушение – 200 лева. Не е необходима нова регистрация за кучетата компаньони, които са с издадена вече здравна книжка.

Всеки собственик на куче – домашен любимец над 4-месечна възраст или в тримесечен срок от неговото придобиване над тази възраст е необходимо да го декларира и в отдел “Бюджет, финанси и местни данъци и такси” към Община Елхово, като заплаща годишна такса в размер на 5 лв., попълва се декларация по образец и се представя копие от ветеринарномедицинския паспорт.