Крайният срок за подаване на декларации по чл. 18А и чл. 16А е 30 ноември 2012г.

Община Елхово отдел “Местни данъци и такси” уведомява собствениците на имоти, че срокът за подаване на декларации по чл. 18А от Наредба 7 на Общински съвет гр.Елхово за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване и на Декларации по чл. 16А от Наредба 7 на Общински съвет гр.Елхово за определяне на такса битови отпадъци според количеството на битовите отпадъци е до 30 НОЕМВРИ  на предходната година.

Декларациите се подават в Информационния център на община Елхово в срок до 30 НОЕМВРИ 2012г.