ПРОЕКТ “И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО”

Източник на финансиране: Агенция социално подпомагане със средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Приеми ме”
Бюджетна линия: BG051PO001-5.2.11

Период на изпълнение: от 09.2011 г. до 05.2014 г. (33 месеца)

Основна цел на проектното предложение: Да се подкрепи процеса на деинституционализация на деца като се създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца настанени в специализирани институции и на деца в риск от изоставяне.

Специфични цели на проектното предложение:
1. Прилагане на нов подход за предоставяне на услугата „Приемна грижа” – доброволна, професионална и заместваща..
2. Създаване на условия за намаляване на бедността, особено в малките населени места, чрез назначаване на безработни лица като приемни родители.

Повече за проекта…