ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ“

Източник на финансиране: Агенция социално подпомагане със средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.09 „Алтернативи”

Стойност: 389 095,83 лв

Период на изпълнение: от 11.2010 г. до 12.2014г. (49 месеца)

Основна цел на проектното предложение: Да се предоставят услуги в семейна среда за лица с трайни увреждания или невъзможност за самообслужване като се приложи принципа „индивидуален бюджет за личен асистент”.

Специфични цели на проектното предложение:
• Да се създадат възможности лицата с трайни увреждания да участват активно в планирането на услугата, определянето на индивидуален бюджет и избора на личен асистент.
• Да се подкрепят семействата, в които има лице с трайно увреждане, като се даде възможност за професионално развитие на ангажираните с грижи за лицето с трайно увреждане членове на семейството.
• Да се постигане промяна в разбирането за дейността на личния асистент – потребителите и техните семейства да я възприемат като социална услуга, а не като дейност, извършвана от членове на семейството.
• Да се намали риска от зависимост от институционален тип грижи на хора, нуждаещи се от помощ за обслужване.

Повече за проекта…