Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013

Реализирани проекти:

„Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Елхово”


Анкета по проект BG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово”,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие 2007 – 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез  Европейския фонд за регионално развитие, с цел да се очертае актуалната ситуация в град Елхово, проблемите в инфраструктурата на града, за идентифициране проектни идеи. – Към анкетата: http://questionpro.com/t/ACBCfZQm2U