”Подобряване на социалната инфраструктура в община Елхово, чрез изграждане на 1 брой ЦНСТ”

Стойност на проекта: 675166.00 лв

Мярка: 321

Местонахождение на инвестицията: Област Ямбол, Община Елхово, гр.Елхово

Основни цели на проекта: Да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалната грижа за децата в риск.

Специфични цели и дейности на проектното предложение:
1. Подобряване капацитета на социалната инфраструктура в Община Елхово за предоставяне на услуги от резидентен тип за деца и младежи с увреждания.
2. Създаване на подходящи условия и качествена среда на живот за деца и младежи с увреждания на територията на Община Елхово.
3. Създаване на нови възможности за подкрепа на процеса на деинституционализация и социална интеграция на деца и младежи в риск.

Дейностите по проекта са свързани с изграждането на един брой Център за настаняване от семеен тип, чрез които да се подобри обхвата, качеството и достъпа до социални услуги за деца и младежи с увреждания. Проектът включва също така и цялостното обзавеждане и оборудване на новоизградения център за настаняване от семеен тип с цел нормалното и ефективното му използване. Предвиденото обзавеждане е съобразено с функционалността на всяко помещение и със специфичните потребности на ползвателите на центъра. Основните групи обзавеждане включват: кухненско обзавеждане, мебели за трапезария, спални помещения, санитарен възел, кътове за занимания и свободно време.

Новоизградения център ще бъде оборудван и с необходимата техника за обслужване на ежедневните нужди на ползвателите му – кухненско обзавеждане, бяла и черна техника.

Повече за проекта…