„Реконструкция и доизграждане на мнофункционална спортна зала – гр. Елхово”

Стойност на проекта: 922 904.00

Мярка:321

Местонахождение на инвестицията: Обектът се намира в Парк за отдих източно от стадиона на града. Проектът предвижда реконструкция и доизграждане на многофункционална спортна зала, максимално съобразен с предвижданията на първоначалния проект, по които е изпълнена сградата в груб строеж, находяща се в ПИ 1 – за парк и културен отдих, квартал 5, град Елхово, област Ямбол.

Основни цели на проекта: Повишаване качеството на живот на населенито в община Елхово, чрез създаване на възможности за достъп до модернизирана материална балза, предлагаща спортни и свързании със свободното време  услуги, като по този начин се създават условия и за задържане и развитие на младите, предприемчиви и добре образовани  хора.

Специфични цели и дейности на проектното предложение:
1. Реконструкция и доизграждане на многофункционална спортна зала;
2. Създаване на условия за подобряване физическата, спортната и образователна култура на населението;
3. Подобряване дсостъпа на местното население до спортни и свързани със свободното време и отдих услуги;
4. Постигане на промяна в качеството на живот на населението в община Елхово
5. Създаване на подходяща архитектурна среда за достъп на хора с увреждания;
6. Създаване на условия и възможности за интеграция на уязвими групи от наслението в това число и хора с увреждания;
7. Създаване на условия за подобряване на общественото здраве чрез спорт.

Спортната зала на проектното предложение е в не довършен строеж и поради тази причина не е използвана от създаването и до момента. Дейностите на проектното предложение предвиждат реконструкция и доизграждане на съществуваща сграда и обосноваването и в многофункционална спортна зала, както и доставка и монтаж на необходимото оборудване и обзавеждане за правилното й функциониране. Сградата е едноетажна и се състои от три корпуса  – салон, тренировъчна зала и обслужващи помещения и сега се предвижда изграждането на фоайе, бюфет, каса, гардероб посетители, административно помещение, предверие, WC, съблекалня, душове, достъпен санитарен възел, сауна със стая за почивка към сауната, медицински кабинет, ел.табло, фитнес, спортен салон с изтеглящи се трибуни, помещение спортен инвентар, бйлер и помещение за пелети. Предвижда се благоустрояване на прилежащия терен включително подход с базалтова настилка за зрителите и спортистите към сградата, озеленяване на площадката, паркинг общо 33 места за паркиране, едното от които предназначено за хора с увреждания.

Повече за проекта…