Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони!

Подадени проекти в етап на оценка по подмярка 7.2. от мярка 7 от ПРСР за периода 2014 – 2020 г. :

„Благоустрояване на централната алея и прилежащото пространство на градски парк, гр.Елхово“

Реализирани проекти:

Проект “Ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – Детска градина „НЕВЕН“, град Елхово“

„Основен ремонт на част от уличната мрежа в град Елхово“