Услуга 2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение

Нормативно основание:
Закон за туризма – чл.168, ал.2

Необходими документи:

Такса: 

1. За вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР и/или в регистрите по чл.167, ал. 1 от ЗТ относно категоризирани туристически обекти, когато промяната води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение) – 50 лв.

2. За вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР и/или в регистрите по чл.167, ал.1 от ЗТ относно категоризирани туристически обекти, когато промяната не води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение) – 30 лв.

3. За вписване на промени в НТР на места за настаняване клас В – стаи за гости и апартаменти за гости, когато промяната води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение) – 50 лв.

4. За вписване на промени в НТР на места за настаняване клас В – стаи за гости и апартаменти за гости, когато промяната не води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение) – 20 лв.

Срок за изпълнение: до 2 месеца от датата на откриване на процедурата