ПРОЕКТ НА НОВ ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛХОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

22.11.2023 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

НА

ПРОЕКТ НА НОВ ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛХОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

В изпълнение разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс и с оглед гарантиране принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност, на 22.11.2023г. са предприети съответните законосъобразни действия относно публикуване на интернет страницата на Община Елхово, в секция „Общински съвет”, подменю „Проекти на нормативни актове” на проект за нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Елхово, неговите комисии  и взаимодействието му с общинската администрация.

 

МОТИВИ

към Проект на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Елхово, неговите комисии  и взаимодействието му с общинската администрация

 

Съгласно изискванията на чл. 28 от Закона за нормативните актове

  1. Причини, които налагат приемането на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Елхово, неговите комисии  и взаимодействието му с общинската администрация.

            С Решение № 2/1/2 от 13.11.2023 г. на Общински съвет – Елхово, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), е избрана временна комисия за подготовка на проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Елхово, неговите комисии  и взаимодействието му с общинската администрация.

Съгласно чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. В тази законова разпоредба са изложени и основните причини, които налагат приемането на такъв правилник. С този нормативен акт колективният орган урежда правилата, които ще спазва при своята работа и по които ще си взаимодейства с общинската администрация.

При разработването на проекта за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Елхово, неговите комисии  и взаимодействието му с общинската администрация, временната комисия  е възприела принципа на  пренасяне на хипотези от досега действащия  правилник уреждащ дейността и работата  на Общинския  съвет.

Този подход бе избран, след направен детайлен анализ на досега действащият правилник, при което се установи, че голяма част от  правилата действащи до конституирането на настоящия общински съвет са работещи. С този подход на изработване на настоящия проект, временната комисия, счита че ще се осигури приемственост в работата на органа на  местно самоуправление през настоящия мандат 2023 – 2027 г.

В предлагания проект за нов правилник има и нови  хипотези, с които се уреждат възникнали в практиката казуси  свързани с  работата на комисиите и  заседанията на Общинския съвет, за които е  липсвало  детайлно  уредено  правило в нормативния акт. Направени са промени свързани  с  промени в нормативните  актове от по – висока степен или са уредени в тях с цел привеждането му в съответствие със Закона за нормативните актове.

  1. Цели, които се поставят с приемането на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Елхово, неговите комисии  и взаимодействието му с общинската администрация.

Предлаганият проект за нов Правилник има цел да се създаде добра организация за работата на  колективния орган през мандат 2023 – 2027 г. Проекта е съобразен със законите на Република България  и  е предпоставка  за  прозрачност и законност при  провеждане на заседанията на Общински съвет и на неговите комисии. 

  1. Финансови средства, необходими за прилагането на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Елхово, неговите комисии  и взаимодействието му с общинската администрация.

            За прилагане на  правилника са необходими финансови средства, свързани с изплащането на  възнаграждение на общинските съветници за работата им  на заседание на постоянните комисии  и на Общинския съвет. Размера на възнаграждението предвиден в проекта на този  правилник  е съобразен  с  определеният в чл. 34, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА.

  1. Очаквани резултати от прилагането на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Елхово, неговите комисии  и взаимодействието му с общинската администрация.

Очакваните резултати от прилагане на проекта на нов правилник са:

  1. Разпоредбите на правилника да доведат до по-добра организация на работата на съвета, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
  2. Прозрачност и ефективност в работата на Общински съвет – Елхово и неговите постоянни комисии.
  3. Публичността на протоколите от заседанията на Общински съвет – Елхово ще даде възможност на гражданите да се информират в детайли за дейността на органа на местно самоуправление.

      5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Европейското законодателство е изградено върху водещите принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлагания правилник.

Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация са най- концентрирано изразени в Европейската харта за местното самоуправление. Тя подчертава необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед на задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление.

В този смисъл предлаганият проект на нов правилник е подзаконов нормативен акт, разработен в съответствие със Закона за нормативните актове, Закона за местното самоуправление и местната администрация и кореспондира с европейското законодателство – Европейската харта за местното самоуправление.  

Във връзка с чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 30 – дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Елхово, в секция „Общински съвет”, подменю „Проекти на нормативни актове”, Общински съвет – Елхово приема предложения и становища относно проекта на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Елхово, неговите комисии  и взаимодействието му с общинската администрация на e–mail: obs@elhovo.bg или в деловодството на Общински съвет – Елхово на адрес: гр. Елхово,  ул. „Търговска” № 13.

Правилник

Приложение 1

Приложение 2

Справка за постъпили предложения по проекта на нов правилник  публикувано на 05.01.2024 г.