Социални услуги

Домашен социален патронаж

Социална услуга, предназначена за възрастните хора и хората с увреждания, като ги подпомага в тяхната естествена семейна среда. За обслужване могат да бъдат включени лица, отговарящи на следните изисквания:

– лица в пенсионна възраст

– лица с трайна неработоспособност, с експертно решение на ТЕЛК

– деца с увреждания

На потребителите се предлага следният пакет от услуги:

– доставяне на храна

– поддържане на битовата хигиена в жилището на обслужваното лице

– закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост със средства на потребителя

– заплащане на месечни сметки за ток, вода, телефон и др.

– съдействие за снабдяване с помощни средства за хората с увреждания

– съдействие за изготвяне на необходимите документи за явяване пред Трудово- експертна лекарска комисия

Гражданите ползват услугата, след подаване на комплект от документи, включващ:

– Заявление – декларация до Кмета на община Елхово

– Мед. бележка от личен лекар

– Мед. бележка от психиатър

– Ксерокопие на документ за самоличност

– Ксерокопие на ЕР на ТЕЛК / ако има такова /

Капацитетът на Домашен социален патронаж позволява обслужването на 100 лица, като за целта е осигурен квалифициран персонал и подходяща материално-техническа база . Потребителите заплащат месечна такса, чийто размер се определя с решение на ОбС-гр. Елхово.


Дом за стари хора с. Чернозем

В тази специализирана институция се приемат лица в пенсионна възраст, за които са изчерпани всички възможности за самостоятелен начин на живот в общността.

Услугите, които се предлагат в дома са:

– ежедневно почистване на стаите и останалите помещения

– осигуряване на здравословно хранене за домуващите

– пране на спално и лично бельо

– шиене и гладене по желание на потребителите

– здравни грижи и консултации със специалисти при нужда

– трудотерапия и организиране на разнообразни мероприятия с участието на домуващите

Настаняването в Дома за стари хора се извършва от Дирекция “Социално подпомагане”-гр. Елхово на база на представен комплект от документи и извършена социална оценка.

За получената социална услуга потребителите заплащат месечна такса, чийто размер се определя чрез Тарифа за таксите за социални услуги.


“ Защитено жилище “

Осъществява дейности по подпомагане, защита и социална интеграция на лица с интелектуални затруднения. Услугата е делигирана от държавата и се предоставя в общността.

Настаняването в тази специализирана институция е по преценка на Дирекция “ Социално подпомагане”, а размерът на месечната такса се определя чрез Тарифа за таксите за социални услуги.

Потребителите в “ Защитено жилище”- гр. Елхово са шест лица и получават следните социални услуги:

– съдействие за задоволяване на ежедневните потребности

– осигуряване на медицински и стоматологични услуги

– помощ при изграждането на социални умения и трудови навици

– включване в обучителни програми

– съдействие за осигуряване на трудова заетост

– осигуряване на възможности за самостоятелно организиране на свободното време.


Клубове

За хората от третата възраст в гр. Елхово са създадени два Клуба на пенсионера– на ул. Търговска №67 и ул. Ал. Стамболийски №66.Организацията на работата в тях и издръжката са отговорност на Общината, в частност на служба” Социални дейности “.

Потребителите са мъже и жени в пенсионна възраст, имащи възможност да посещават клубовете всеки работен ден от седмицата.Целта е да се осигури възможност на възрастните хора за по-активен социален живот, социални контакти и преодоляване на изолацията, чрез организиране на културни и развлекателни мероприятия.

Общински клуб на хората с увреждания в гр. Елхово се намира на ул. Христо Ботев №3 и е учреден през 2005г.

Постигнатите резултати до момента са следствие на съвместната работа и съдействие от страна на общинското ръководство. В тази връзка общината е предоставила подходяща база, отопление, телефон, както и достъп до интернет на хората с увреждания посещаващи клуба.

Основни насоки в работата на клуба са:

– дейности по сътрудничество с различни институции

– организиране на консултации с адвокат по правни въпроси

– разясняване на възможности за медицинска и социална рехабилитация

– срещи и контакти със сродни организации

– отстояване правото на труд

При добра организация и висока посещаемост преминават организираните празници в клуба, спонсорирани от различни фирми и организации.Не по-малко важен момент от живота на клуба е участието му в разработване на множество проекти, свързани с проблемите на хората с увреждания.

 


ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ „Света Марина”

гр.Елхово, ул.”Чаталджа” № 6, тел.0478/82050

Центърът за социална рехабилитация и интеграция ”Света Марина”-гр.Елхово предоставя комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.

В ЦСРИ”Света Марина”-гр. Елхово се предоставят краткосрочни и дългосрочни социални услуги.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ в ЦСРИ ”Света Марина”- гр.Елхово:

· Социална интеграция.

· Работа с роднини.

· Връзки с обществеността.

· Свободно време, отдих и развлечение.

Видове рехабилитация, които се провеждат в ЦСРИ”Света Марина”- гр. Елхово:

  • Логопедична рехабилитация;
  • Психологична рехабилитация;
  • Социална рехабилитация;
  • Двигателна рехабилитация;
  • Трудотерапия;
  • Терапии- музикална терапия, изобразително изкуство, приложно изкуство,приказкотерапия,фотография;

Екипът от специалисти на ЦСРИ”Света Марина”- гр. Елхово се състои от психолог, логопед, педагог, социален работник, рехабилитатор, трудотерапевт.

Документи за кандидатстване в ЦСРИ”Света Mарина”- гр. Елхово на деца потребители на социални услуги се подават в Дирекция”СП”-гр. Елхово.


ЦНСТ-Елхово

гр. Елхово, ул. „Чаталджа” № 6, тел. 0478/ 8 10 13;

e-mail: [email protected]

 

 Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване  при близки и роднини или приемнио семейство. В центърът се създава среда близка до семейната , при която децата получават необходимата им индивидуална грижа и подкрепа  за личностното съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и услугите в него са насочение към създаването на условия и нагласи на децата за равнопоставено участие в живота на местната общност. Капацитетът на центъра е с 8 места.Центърът за настаняване от семеен тип функционира в 24-часов режим на работа.

Очакван ефект върху целевите групи :

Създаване на реална възможност за успешно преминаване от институционална грижа към живот в седа , близка до семейната и реинтеграция в семейството.Подобрени социани умения у децата , обхванати от услугата.

Пълноценно социално включване и личностна реализация в обществото.

Създаване на нови работни места в сферата  на социалните услуги.

Повишаване на професионалните умения и компетенциии на специализирания персонал чрез обучения.

Повишен родителски капацитет за реинтеграция в семействата на децата от целевата група.

Повишена обществена информираност и чувствителност по проблемните на децата от специализираните институции и потребността от грижа в семейната среда, в общността.