Разрешителни по Закона за водите

ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ПО ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ

Заповед № РД-282/09.04.2020 г. на Министъра на околната срeда и водите за изменение на Заповед № РД-392/06.06.2017 г. на Министъра на околната срeда и водите (изменена със Заповед № РД-654/29.10.2018 г. ) за одобряване на образци на заявления за откриване на процедура за издаване на разрешителни по Закона за водите

Заповед № РД-654/29.10.2018 г. на Министъра на околната срeда и водите за изменение на образците на заявления за откриване на процедури и за изменение и/или продължаване срока на действие или преиздаване на разрешителни по Закона за водите

Заповед № РД-392/06.06.2017 г. на Министъра на околната срeда и водите за одобряване на образци на заявления за откриване на процедура за издаване на разрешително по Закона за водите

Образци на заявления за откриване на процедура за издаване на разрешителни по Закона за водите с компетентен орган – кметът на община:

1. Заявление за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – язовир, публична общинска собственост, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения (по чл. 44, ал. 1, чл. 46, ал. 1, т. 1, чл. 60, ал. 1-3 от ЗВ и чл. 22 от Наредба за ползването на повърхностните води) – Приложение № 24 от заповедта;

2. Заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир, публична общинска собственост, чрез изградени съоръжения (по чл. 44, ал. 1, чл. 60, ал. 1-3 от ЗВ и чл. 27 от Наредба за ползването на повърхностните води) – Приложение № 25 от заповедта;

3. Заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир, публична общинска собственост (по чл. 44, ал. 1, чл. 60, ал. 1-3 от ЗВ), когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения, при което изграждането е свързано с ползване на воден обект, разрешаването на което е извън компетенциите на кмета на общината по ЗВ – Приложение № 26 от заповедта;

4. Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект (язовир, езеро и др.) – публична общинска собственост (във връзка с чл. 46, ал.1 на основание чл. 60, ал. 1, ал. 2, ал. 4, т. 1, 3, 5, 6 от ЗВ, както и чл. 31, чл. 32, чл. 33, чл. 35 от Наредба за ползването на повърхностните води) – Приложение № 27 от заповедта;

5. Заявление за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост (по чл. 44, ал.1, във връзка с §133 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (ДВ, бр.61 от 2010 г.), чрез съществуващи съоръжения – Приложение № 28 от заповедта.

6. Заявление за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – публична общинска собственост, чрез съществуващи/нови съоръжения (чл.44, ал. 1 от Закона за водите и във връзка с чл. 50, ал. 7 и ал. 8 и чл. 60 от Закона за водите и Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води) – Приложение № 29 от заповедта.

 

ТАКСИ

Дължими такси за административни услуги

ТАРИФА за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (Обн., ДВ, бр. 2 от 06.01.2017 г., в сила от 01.01.2017 г.)

 

 НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Закон за водите

Наредба за ползването на повърхностните води