Комисия отвори офертите за консултански услуги за изработване на Интегриран план на Елхово

img_9393В голямата зала на община Елхово в присъствието на медии от гр.Елхово и представител на една от фирмите участници, се проведе процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги за изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово”.

На основание заповед на кметът на община Елхово, комисия в състав: Живка Кафеджиева Председател  и членове Пепа Кючукова, Росица Бачева, арх. Емилия Русева, Даниела Трендафилова, инж. Димитринка Налбантова, инж. Веса Алексиева-Димитрова, удостовери ненарушената цялост на пакетите и пликовете в тях.

В реда на постъпване на офертите от всички участници бяха отворени пакетите съдържащи три плика – Плик 1 – Списък на съдържащите изискуеми документи, Плик 2 – Техническо предложение и Плик 3 – Ценово предложение. На този етап се отвориха пликове 1 и 2, а плик 3 ще се отвори на по-късен етап, когато комисията оцени техническите предложения на кандидатите.

Подписи на трима от членове на комисията, както и на представителя на една от фирмите участници бяха поставени върху плик 3 – ценовите предложения на всички участващи кандидати. По същият начин бе подписана всяка една от страниците на техническите оферти на всеки един от кандидатите.

Общо девет са офертите входирани в общинска администрация в предварително обявеният срок, а именно: ДЗЗД „Леге Артис“ – София, „Национален център за териториално развитие“ ЕАД – София, Обединение „Елхово 2020“, Обединение „Ню Ай и Проинфраконсулт-ИПГВР Елхово“- София, Обединение „Стратема ППМ“ – София, Гражданско дружество по ЗЗД „Градска визия за Елхово“ – София, „Прайм консултинг“ ООД – София и Обединение „Тракийски слънца консулт“ – София. На откритата част от отварянето на офертите присъства представител единствено на Обединение „Тракийски слънца консулт“ – София.

Комисията има за задача да оцени офертите и да предостави официален протокол в срок до 15 ноември 2013 година, като участниците ще бъдат допълнително информирани за дата на отваряне на ценовите предложения.