О Б Я В Л Е Н И Е

94-02- 538/1/ от  21 .06.2024 г. Отдел „ТСУСЕ“  при  община  Елхово,  съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработен   проект  за изменение на ПУП- ПР на  УПИ І- за производствена, складова … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

Отдел „ТСУСЕ“  при  община  Елхово,  съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработен   проект  за изменение на ПРЗ на с.Изгрев, кв.31, УПИ V-75, УПИ VІІ-76  и УПИ ХІХ-70  Проектът е изложен … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

94-02-503 /1/ от  12 .06.2024 г. Отдел „ТСУСЕ“  при  община  Елхово,  съобщава на заинтересуваните граждани, че e изработен   проект  за изменение на ПРЗ на   гр.Елхово за УПИ ХІХ-2970, УПИ ХХ-1705 … Прочети още »

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с нормалната експлоатация на язовир „Трънксво-22″, находящ се в поземлен имот с кадастрален идентификатор ПИ 73328.35.22, землище на с. Трънково, община Елхово, област Ямбол и с цел изпълнение … Прочети още »

ОБЯВЛЕНИЕ

ъв връзка с нормалната експлоатация на язовир „Борисово-133″, находящ се в поземлен имот с кадастрален идентификатор ПИ 05520.18.133, землище на с. Борисово, община Елхово, област Ямбол, предоставен за стопанисване и … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

№­­­­­­ 94-02-337  от 04.06.2024 год. Отдел “ ТСУСЕ” при  община Елхово на основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията  съобщава на заинтересуваните граждани , че със заповед № … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

№­­­­­­ 94-02-338  от 04.06.2024 год. Отдел “ ТСУСЕ” при  община Елхово на основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията  съобщава на заинтересуваните граждани , че със заповед № … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

№­­­­­­ 94-02-319 от 04.06.2024 год.            Отдел “ ТСУСЕ” при  община Елхово на основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията  съобщава на заинтересуваните граждани , че със заповед № … Прочети още »

О Б Я В Л Е Н И Е

№94-02-347(2) от 04.06.2024 Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, СТРОИТЕЛСТВО И ЕКОЛОГИЯ“  при община Елхово,  на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересуваните граждани, че със заповед … Прочети още »