Проект на Наредба за градската среда на град Елхово

публикувано на 13.01.2023 г. На основание с чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Елхово се приемат … Прочети още »

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №1 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО, ПОЖАРНАТА И АВАРИЙНАТА БЕЗОПАСНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

Публикувано от s. valkova на 04.03.2022 г. На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение … Прочети още »

Окончателен проект на Общ устройствен план на Община Елхово

Общ устройствен план – опорен план Схема на транспортната мрежа Обяснителна записка Доклад Общ устройствен план – окончателен проект  Общ устройствен план – окончателен проект – коригиран вариант, публикуван на … Прочети още »

Предварителен проект на Общ устройствен план на община Елхово за обществено обсъждане

Съобщение консултации Елхово Записка ОУПО Елхово – Предварителен проект 2021 ОУПО Елхово – Предварителен проект ОУПО Елхово – ПП ОУПО Елхово – Схема за селищна структура ОУПО Елхово – схема … Прочети още »

Предварителен проект на Общ устройствен план на община Елхово за съгласуване с РЗИ – Ямбол

Доклад РЗИ – Ямбол ОУПО Елхово – Предварителен проект ОУПО Елхово – Схема за селищна структура Записка ОУПО Елхово – Предварителен проект 2021 Доклад за екологична оценка на Предварителен проект, предаден … Прочети още »

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 7 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 09.02.2021 г. за предложения  и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредба № 7 за определяне и администрирането … Прочети още »

Предварителен проект на Общ устройствен план на община Елхово

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 14.12.2020 г. за предложения  и становища по настоящия предварителен проект на Общ устройствен план за община Елхово. Предложенията могат да бъдат … Прочети още »

Проект на план-сметка за дейностите, свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на такса битови отпадъци на Община Елхово за 2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ На основание  чл. 66, ал. 1 и ал. 2, чл. 69  от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закон за местните данъци и такси, Община … Прочети още »

Предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 17.11.2020 г. за предложения  и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински … Прочети още »

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 14 на ОбС Елхово за определяне размера на местните данъци на територията на община Елхово

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 11.12.2018 г. за предложения  и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на … Прочети още »