ПРОЕКТ “ПОМОЩ В ДОМА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ” ОТКЛИКНА НА НУЖДАТА ОТ ПОМОЩ В ДОМА В ОБЩИНА ЕЛХОВО

1302698940[1]Намаляване броя на лицата с увреждания, настанени в специализираните институции и създаване на условия за тяхната социално включване; подобряване качеството на живот на хората с увреждания и на тежко болни самотни хора, чрез подобряване достъпа им до социални услуги; повишено качество на предоставяните по гъвкав начин социални услуги в общността; повече обслужени хора с увреждания и тежко болни самотни хора; подкрепа на хората с увреждания и техните семейства са резултатите, които постигна община Елхово с реализацията на Проект BG051PO001-5.1.04-0007-C0001 „Помощ в дома за достоен живот”.
В рамките на 12 месеца 101 души с увреждания от гр.Елхово и селата Бояново, Гранитово, Жребино, Изгрев, Кирилово, Лесово, Пчела, Трънково и Маломирово получиха специализирана помощ според нуждите си. Това са хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация. Те получиха почасови услуги за дейности за лична помощ, в това число и дейности с медико-социална насоченост, дейности за социална подкрепа и социално включване и комунално – битови дейности – помощ при хранене, помощ за поддържане на личната хигиена, помощ при обличане, събличане, къпане, прием на лекарства, придружаване до образователна и здравна институция, помощ при почистване на дома, пазаруване, приготвяне на храна, заплащане на сметки и друга квалифицирана помощ в обслужването, почистването на дома, пренос на административни услуги и социални контакти и всичко онова, което помага за подобряване на качеството им на живот и социално включване. В същото време проектът осигури заетост на 25 безработни лица, които преминаха обучение за предоставяне на услугите. Социалните асистенти работиха да подобряване на качеството на живота на потребителите и подпомагане на процеса на социалната им интеграция. Във връзка с това те осъществяваха контакти с близките и семействата на потребителите, като ги информираха за тяхното здравословно състояние, участваха при изготвянето на индивидуалните програми.
Предоставянето на помощта е по Проект BG051PO001-5.1.04-0007-C0001 „Помощ в дома за достоен живот”, който се реализира по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Елхово носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенцията за социално подпомагане.”