МИГ-Елхово сключи договор за финансиране на Стратегията за местно развитие по ос 4 “Лидер”

На официалната церемония по подписване на договорите в Гранитна зала на Министерски съвет присъстваха министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов, министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов и изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” г-н Румен Порожанов.

Безвъзмездната финансова помощ за община Елхово е в размер на 3 420 000,00 лева, от които 2 760 000,00 лева за проекти към Стратегията за местно развитие.

МИГ-Елхово ще одобрява на местно ниво проекти по следните мерки от Програмата за развитие на селските райони:

  • Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”
  • Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
  • Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”
  • Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”
  • Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”
  • Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”
  • Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”
  • Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”.

Сред заложените дейности са реконструкцията на пътната и ВиК мрежа, обновяването на обществени сгради и площади, изграждането на детски площадки, създаването на малки предприятия, модернизиране на земеделските стопанства, внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните производствени материални и нематериални активи, подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти и възможностите за производство, преработка и маркетинг на биологични земеделски продукти, увеличаване на производството и използването на енергия от възобновяеми енергийни източници, развитие на селския туризъм и традиционните занаяти.

Предстои подготовка на документация за стартиране на процедурите за прием на заявления по посочените мерки.