Започна обучението на социалните асистенти по проект „Помощ в дома за достоен живот“

IMG_7435Днес 12.03.2013г. в сградата на НТС гр.Елхово стартира обучение по проект BG051PO001-5.1.04-0007-C0001 „Помощ в дома за достоен живот” в изпълнение на сключен с Агенция за социално подпомагане, Договор за безвъзмездна финансова помощ. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма” Развитие на човешките ресурси „ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”.

За откриване на обучението присъстваха г-н Петър Киров – кмет на община Елхово, г-н Ангел Ангелов-управител на ТО на НТС гр.Ямбол, екипа на проекта и медии. Г-н Киров приветства присъстващите и сподели: „Считам че наш дълг, като общество е да отделим нужното внимание на определени рискови групи. Постарали сме се да потърсим чрез реализацията на подобни проекти, така нареченият мултиплициращ ефект – да се създаде заетост и същевременно хората в неравностойно положение да получат необходимите грижи и внимание в домашна среда.”

За обучителна организация по проекта на община Елхово е избрана ТО на НТС Ямбол. Лектор на обучението е гл. асист. Светослава Яновска от Технически колеж Ямбол.

Одобрените кандидати за социални асистенти в звеното ще преминат шестдневен  курс на обучение за предоставяне на услуги в домашна среда за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация.

Дейностите по проекта предвиждат утвърждаване на иновативен модел за предоставяне на почасови социални услуги в домашна среда на общинско ниво, намаляване на безработицата и създаване на нови работни места в сектора на социалната икономика, чрез повишаване на професионалните умения и мотивация на 25 обучени безработни лица.

След приключване на обучението предстои същинското изпълнение на дейностите по предоставяне на услугата която ще започне от 01.04.2013г.

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социаленфонд. Община Елхово носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.”