Електронни административни услуги

Общинска администрация Елхово е присъединена към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги с разработени и публикувани 65 броя форми за електронни административни услуги. Основната цел е да се предостави възможност на гражданите и бизнеса за централизирано заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги и информация свързана с тях, без да е необходимо посещение на място.

Всички услуги са достъпни на интернет страницата на Община Елхово в раздел Електронни административни услуги или през Единния портал за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“. Реализирана е възможност да се подават електронно и декларации по Закона за местни данъци и такси.

Освен Електронните административни услуги Община Елхово предлага възможност и за различни видове електронни справки в портала за Е-услуги на интернет страницата си: справка на задължения за местни данъци и такси; справка за глоби и имуществени санкции по наказателни постановления за местни данъци; справка за декларирани недвижими имоти, превозни средства, патентни дейности и други подадени декларации на територията на Община Елхово.