Процедура за избор на членове на Съвет на децата

П О К А Н А

 

за участие в Процедура за избор на членове на Съвет на децата

    Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители /титуляр и заместник/ на младите хора от всяка административна област, 4 квоти за децата от уязвими групи,1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

    Председателят на Държавната агенция за закрила на детето  даде старт на Процедурата за избор на нови членове на Съвета на децата.  Прилагането й е разделено на три нива: общинско, регионално и национално, които са взаимосвързани. 

    Съгласно утвърдената процедура, Кметът на всяка община извършва избор на кандидатури за членове на Съвета на децата на територията на общината и ги предлага на Областния управител. От своя страна Областният управител извършва подбор на кандидатурите, подадени от всички общини.

    Комисията, определена от Председателя на ДАЗД, извършва класиране на постъпилите кандидатури от областите съгласно критериите, описани в чл. 5 в процедурата. Първият класиран е титуляр за съответната област, а вторият класиран е заместник на титулярa в Съвета. При избора им е важно те да са ученици от различни училища. Заместниците участват в заседанията на Съвета, когато титулярят е възпрепятстван и подпомагат дейността му на местно ниво.

    Община Елхово стартира Процедура за избор на членове на Съвета на децата. Тя  цели подобряване на механизма за детското участие на национално ниво чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местното самоуправление, гражданското общество, медиите и бизнеса в популяризирането и подбора на кандидатите. За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 13 до 16 години, включително.

   Всяко дете може да кандидатства само в едно направление по процедурата.

   Община Елхово отправя покана за представяне на кандидатури в направленията, съгласно чл. 3 от Процедурата за избор на членове на Съвета на децата.

   Кандидатите за членовете на Съвета трябва да отговарят на критериите по чл. 5 от Процедурата.

    Документите за кандидатстване – формуляр и мотивационно писмо по образец,  се подават в срок до 24 май 2022 година, всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа, в сградата на Община Елхово, ул. „Търговска“ № 13, Център за административно обслужване /ЦАО/, Деловодство или на официалната електронна поща на Община Елхово – [email protected].

Формуляр за кандидатстване в Съвет на децата

Мотивационно писмо

Процедура за избор на членове на Съвета на децата