ЗАПОВЕД № РД – 405/ 22.06.2022 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в с. Раздел

ЗАПОВЕД 

№ РД-405
гр. Елхово, 22.06.2022 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 и 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Решения на Общински съвет – Елхово взети по Протоколи №№ 22/28.10.2021 г. и 29/26.05.2022 г.

Н А Р Е Ж Д А М :

Откривам процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ :

дворно място с площ 890 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот І-271 в кв. 57 по застроителния и регулационен план на с. Раздел одобрен със заповед № ЛС/Р-225 от 13.06.1988 г. при граници на север – улица о. т. 105 – 104, на изток – мера, на юг – ПИ ІІ-272 и на запад – улица о. т. 105 – 149, с начална тръжна цена 6 230,00 лв. без ДДС, депозит 623,00 лв.

Публичният търг да се проведе на 12.07.2022 г. от 11.00 часа в залата на административната сграда на община Елхово на ул. Търговска № 13 в гр. Елхово.

При неявяване на кандидати повторен публичен търг при същите условия да се проведе на 19.07.2022 г. от 11.00 часа в залата на административната сграда на община Елхово на ул. “Търговска” № 13 в гр. Елхово.

         Тръжната документация да се предоставя на заинтересованите лица до 17.00 ч. на 08.07.2022 г. и 15.07.2022 г. при повторен публичен търг на гише № 1 в Центъра за административно обслужване на първи етаж в административната сграда на общината на ул. ”Търговска” № 13 в гр. Елхово и се публикува на електронната страница на община Елхово.

Заявленията за участие в публичния търг заедно с необходимите документи посочени в тръжната документация да се приемат до 17.00 часа на 08.07.2022 г. и 15.07.2022 г. при повторен търг, при условия и по ред посочени в тръжната документация.

         Утвърждавам тръжна документация за продажба по Закона за общинската собственост чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост представляващ дворно място с площ 890 кв. м. съставляващо УПИ І-271 в кв. 57 по ЗРП на с. Раздел, неразделна част от настоящата заповед.

         Оглед на имота да се извършва до 17.00 часа на 08.07.2022 г. преди обяд от 8.00 ч. до 12.00 ч. и след обяд от 13.00 ч. до 17.00 ч., а при повторен търг до 17.00 часа на 15.07.2022 г. преди обяд от 8.00 ч. до 12.00 ч. и след обяд от 13.00 ч. до 17.00 ч. 

         Утвърждавам комисия по провеждане на публичния търг в състав :

         Председател : не се чете

         Членове :   1. не се чете

  1. не се чете
  2. не се чете
  3. не се чете   
  4. не се чете
  5. не се чете

         Резервни членове : 1. не се чете

  1. не се чете

Начинът на плащане е еднократна вноска на стойността посочена в заповедта с която се определя лицето спечелило публичния търг в едномесечен срок от датата на влизането и в сила.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на отдел “СУОСЕ” за сведение и изпълнение и се публикува на електронната страница на община Елхово.

 

ПЕТЪР КИРОВ /п/ не се чете

Кмет на община Елхово

                         

Тръжна документация

Скица