ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛХОВО НА 19.10.2010

 ПРОЕКТ

ЗА ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛХОВО НА 19.10.2010 ГОДИНА ОТ 9.00 ЧАСА

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

 

1. ПОВТОРНО РАЗГЛЕЖДАНЕ на Решение No 505/40/2/ от дневния ред на ХL-то заседание на Общински съвет-Елхово, проведено на  21.IХ.2010 г. във връзка със ЗАПОВЕД No АК 11/0012 от 04.Х.2010 г. на Областен управител – г-жа Таня Димитрова и Заповед No РД-668/04.Х.2010г. на Кмета на община Елхово г-н Петър Киров.

 

2. ПИТАНИЯ и РАЗНИ

 

 

 

СТОЯН ОВЧАРОВ                                                                                               

Председател на Общински съвет-Елхово