Проект за дневен ред на заседание № 38 на ОбС-Елхово на 23 март 2023

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ

ДО г-н/г-жа ………………………….
област с административен  център  гр. Ямбол

П  О  К   А  Н  А
№ 38 /13.03.2023 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам на 23.03.2023 г. от 09:00 часа  в  заседателната зала на община Елхово 38-то заседание на Общински съвет – Елхово при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Актуализация на поименния списък на капиталовите разходи на община Елхово за 2023 година.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на тригодишна бюджетната прогноза за местните дейности  на община Елхово за 2024 г., 2025 г. и 2026 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне субсидия на спортните клубове на територията на община Елхово за 2023 година
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предоставяне на възмездна финансова помощ на НЧ “Съгласие-1928“, с. Гранитово за изпълнение на проект „Осигуряване на кукерски носии за група към НЧ “Съгласие-1928“, с. Гранитово“
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2023 год.
ВНОСИТЕЛ: Живка Кафеджиева – зам. кмет на община Елхово

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване на Годишния доклад за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината Елхово за 2022 година.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Анализ на потребностите от социални услуги и Предложение за планирането на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет за община Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Елхово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане за Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ съгласно чл. 7, ал.2, т.2 и ал.6, 7 и 8 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. на МЗХГ за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд –  Елхово и Окръжен съд – Ямбол, определяне на правила за нейното провеждане и създаване на комисия за провеждане на процедурата по избора.
ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев – председател на ОбС – Елхово

10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на списък за броя, видът и местонахождението на общинските жилища по предназначение за 2023 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за отдаване под наем на част  от имот здравна служба-публична общинска собственост, находящ се в с.Малък манастир  за упражняване на индивидуална практика за извънболнична помощ за срок от 5/пет/години,  след провеждане на публичен търг.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за предоставяне под наем на обработваеми земи – частна, общинска собственост за срок от десет  стопански години.       
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Даване на принципно съгласие за предоставяне под наем на имоти – полски пътища, определени по реда на чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2022 – 2023г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеалната част на Община Елхово представляваща 240/1565 кв.м.ид.ч. от дворно място цялото с площ 1 565 кв.м. съставляващо поземлен имот ХІІ-116 в кв. 22 по застроителния и регулационен план на с. Малък манастир на съсобственика Ивана Желева Янчева
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеалната част на Община Елхово представляваща 65/520 кв.м.ид.ч. от дворно място цялото с площ 520 кв.м. съставляващо поземлен имот ХІ-115 в кв. 22 по застроителния и регулационен план на с. Малък манастир на съсобственика Ивана Желева Янчева
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ дворно място с площ 1 360 кв.м. съставляващо урегулиран поземлен имот ІІІ-344 в кв. 55 по плана за регулация и застрояване на с. Маломирово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ дворно място с площ 1 120 кв.м. съставляващо урегулиран поземлен имот ІV-344 в кв. 55 по плана за регулация и застрояване на с. Маломирово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобрение на проект за ПУП-парцеларен план за елементите на техническта инфраструктура- за изграждане на КСН от ТП „Иван Тенев“  до БКТП „Георги Стойков“, гр. Елхово
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Присъждане на звание “Почетен гражданин на Елхово” на Даниел Иванов Аоияма
ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Георгиева – председател на ПК по социална политика и обществени дейности

20. РАЗНИ

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ
Председател на ОбС-Елхово