О Б Я В А

На 16.08.2023 год., Временна комисия в състав:

Председател: Председател: Йовка Драгоева Иванова      

Членове:

 1. Стоянка Иванова Маджарова
 2. Красимир Георгиев Кръстев
 3. Станка Великова Хаджиева
 4. Десислава Стефанова Славова

утвърдена с Решение № 437/38/9/ от 23.03.2023 г на ОбС – Елхово, разгледа подробно представените от кандидатите документи, съобразно изискванията на чл.67, чл.68, ал1, чл.68а от Закона за съдебната власт и чл.8, ал.1 от Наредба № 7 от 28.09.2017 г., за съдебните заседатели на Висшия съдебен съвет и взе решение да допусне до изслушване следните кандидати:

 1. Димитър Иванов
 2. Николай Димитров
 3. Жана Юзбашиева
 4. Йорданка Иванова
 5. Златка Сотирова
 6. Георги Добрев
 7. Жана Георгиева
 8. Златка Иванова
 9. Стоянка Бургасчиева  
 10. Тинка Атанасова
 11. Илиян Георгиев
 12. Руска Донева
 13. Мара Добрева
 14. Тодорка Карагьозова
 15. Виктория Иванова
 16. Георги Попов

Събеседването с допуснатите кандидати ще се извърши на 04.09.2023 год. /понеделник/ от 10.00 часа в заседателната зала на общината. Кандидатите да имат общи познания по Наредба № 7 /глава „съдебни заседатели”/ от ЗСВ.

Не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Елхово становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

   

Р Е Г И С Т Ъ Р

                   НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

  Мандат 2023 – 2027

 1. Димитър Иванов
 2. Николай Димитров
 3. Жана Юзбашиева
 4. Йорданка Иванова
 5. Златка Сотирова
 6. Георги Добрев
 7. Жана Георгиева
 8. Златка Иванова
 9. Стоянка Бургасчиева  
 10. Тинка Атанасова
 11. Илиян Георгиев
 12. Руска Донева
 13. Мара Добрева
 14. Тодорка Карагьозова
 15. Виктория Иванова
 16. Георги Попов  

Протокол 1

Протокол 2