Списък на кандидатите одобрени за назначаване на длъжността социален работник по проект „И аз имам семейство”

  N Име, презиме и фамилия Класиране   1. Мария Христова Кичукова Одобрен кандидат 2. Светлана Иванова Илчева Одобрен кандидат 3. Добромир Йосков Добрев Резервен кандидат 4. Недялка Христова Янева … Прочети още »

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2012г.

На основание чл.7, ал.4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни … Прочети още »

Списък на кандидатите допуснати до събеседване в процедура за подбор и назначаване на социални работници по проект „И аз имам семейство”

Списък на кандидатите допуснати до събеседване в процедура за подбор и назначаване на социални работници по проект „И аз имам семейство”     N по ред Име, презиме и фамилия 1. Светлана   … Прочети още »

Списък на кандидатите, които не са допуснати до събеседване в процедура за подбор и назначаване на социални работници по проект „И аз имам семейство”

Списък на кандидатите, които не са допуснати до събеседване в процедура за подбор и назначаване на социални работници по  проект „И аз имам семейство”                                                     N по ред Име, презиме … Прочети още »

ОБЯВА

ОБЩИНА ЕЛХОВО уведомява земеделските стопани на територията на гр.Елхово, във връзка със Заповед N РД-09-1214/22.12.2011г. на Министъра на земеделието и храните за открита процедура  за подаване на възражения за неизплатени … Прочети още »

ОБЯВА

ОБЩИНА ЕЛХОВО уведомява земеделските производители  на териториторията на гр.Елхово, във връзка с влязло в сила изменение на Наредба N3/1999г./ДВ бр.79/11.10.2011г./, че пререгистрацията им започва  от 01.10.2011г. до 28.02.2012г., като за … Прочети още »

ОБЯВЛЕНИЕ

Oбщина Елхово в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „И аз имам семейство” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова … Прочети още »

ОБЯВА

Общинска администрация- гр.Елхово, съвместно с Министерство на вътрешните работи- Главна дирекция „Гранична полиция”, на основание чл.128, ал.5 , във връзка с чл.121, ал.1 от Закона за устройство на територията, уведомява … Прочети още »