Търг за отдаване под наем на имоти

На основание  чл.44,  ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/изм.ДВ бр.25/2012г./, чл.20ал./1/, ал./2/ и … Прочети още »

Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост,          чл.14, ал.1 и ал.2  от Наредба ¹5 за реда за придобиване, … Прочети още »

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в с. Раздел

З А П О В Е Д N РД – 253 / 06.04.2012 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, … Прочети още »

Открит конкурс с предмет: Възлагането на добив на дървесина по отдели в землищата на територията на Община Елхово, област Ямбол

ЗАПОВЕД N РД – 212 / 22.03.2012 год. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.1, чл.5, ал.1, т.2 и ал.3, чл.12, ал.1 и чл.15, ал.3 от Наредбата за … Прочети още »

Търг за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост – Заповед РД-72 от 13.02.2008г.

На основание чл.14, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1, ал.2 и чл.17, ал.1 и ал.2 от Наредба 5 за реда за придобиване, управление и … Прочети още »

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи

На основание  чл. 44,  ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14,  ал.1, ал.2, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.24а, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.20ал./1/, … Прочети още »

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти в с.Маломирово

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45, ал. 1 от Наредба N 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с … Прочети още »

Търг за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост

ЗАПОВЕД N РД- 601 Елхово, 16.09.2011г. На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14 ал.1 и ал.2  … Прочети още »