Проект за дневен ред на заседание № 44 на ОбС-Елхово на 21 септември 2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛХОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

ДО г-н/г-жа ………………………….
област с административен център гр. Ямбол

П  О  К   А  Н  А

№ 44 /11.09.2023 г.
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам на 21.09.2023 г. от 09:00 часа в заседателната зала на община Елхово 44-то заседание на Общински съвет – Елхово при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Актуализация на сборния бюджет на община Елхово за 2023 година
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово 

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община и временно изпълняващи длъжността кметове на кметства  във връзка с предстоящите на 29.10.2023 г. избори.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Кандидатстване по процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост.
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Доклад от Комисията за изготвяне на предложения за съдебни заседатели при Районен съд – Елхово, Окръжен съд – Ямбол, избрана с Решение № 437/38/9/ от Протокол № 38/23.03.2023 г.на Общински свет – Елхово
ВНОСИТЕЛ: Йовка Иванова – председател на Временната комисия за подбор на съдебни заседатели

 5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на пазарна цена за продажба на недвижим имот частна общинска собственост
ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изработване на проект на подробен устройствен план /ПУП/-план за регулация  и застрояване /ПРЗ/  на поземлен имот с идентификатор 43459.501.354 по КККР  на с.Лесово и ПУП-ПУР / план за улична регулация по ПРЗ на с.Лесово,   община Елхово
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

 7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.
ВНОСИТЕЛ: д-р Блага Георгиева – председател на ПК по СПОД

8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО Предложение за предоставяне в управление на недвижим имот – публична общинска собственост представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 27382.157.2.4 по кадастралната карта на гр. Елхово с предназначение за здравни и социални услуги на Националната здравноосигурителна каса.
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ
Председател на ОбС-Елхово