Заповед № РД – 595/ 12.07.2024 г. за oткриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост от I-IX категория за срок от десет стопански години

ЗАПОВЕД  № РД-595/ 12.07.2024 г. На основание  чл.44,  ал.2 от ЗМСМА,  чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.31, ал./1/, ал./2/ и ал./3/, чл.32, ал.3 , … Прочети още »

З А П О В Е Д № РД – 583/10.07.2024 за да се проведе ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на добив на прогнозни количества дървесина от горските територии – собственост на Община Елхово

З А П О В Е Д № РД – 583/10.07.2024 На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.1, чл.5,  ал.1, т.2, чл.10, ал.1, т.1,  чл.12, ал.1, т.1 и … Прочети още »

З А П О В Е Д № РД – 582/10.07.2024 за провеждане на търг с тайно наддаване за покупко-продажба на прогнозни количества иглолистна дървесина, включена в годишния план за ползване за 2024 г. от обект № 2401

З А П О В Е Д № РД – 582/10.07.2024 На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗГ, чл. 66, … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД-554/ 25.06.2024 г. за откриване на конкурс за възлагане на дейности в горските територии – товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина с общо количество от 250 пр. м3

ЗАПОВЕД  № РД 554/ 25.06.2024 г.  На основание чл.44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 3, ал.1, т.1, чл. 10, ал. 1, … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД-542/ 20.06.2024 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 2 бр. недвижими имоти, частна общинска собственост :

  ЗАПОВЕД № РД-542 гр. Елхово, 20.06.2024 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 73 от Наредба № 5 за реда … Прочети още »

Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за длъжността Началник отдел “Програми, проекти и хуманитарни дейности” при Община Елхово

  Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за длъжността   Началник отдел “Програми, проекти и хуманитарни дейности” при Община Елхово, съгл.чл.34, ал.5 от Наредбата за провеждане на конкурсите … Прочети още »

З А П О В Е Д № РД-515/07.06.2024 г. за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ 9/143.40 кв.м. ид.ч. от първи етаж на двуетажна масивна сграда

З А П О В Е Д № РД-515 гр. Елхово, 07.06.2024 г.       На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона … Прочети още »

Заповед № РД-514/ 07.06.2024 за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващ 80 кв.м. ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 27382.500.341,

З А П О В Е Д № РД – 514 гр. Елхово, 07.06.2024 г. На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2 … Прочети още »

Заповед № РД-513/ 07.06.2024 за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот- частна общинска собственост, представляващ 200 кв.м. ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 27382.500.9705

З А П О В Е Д  № РД – 513 гр. Елхово, 07.06.2024 г.        На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, … Прочети още »

З А П О В Е Д № РД – 442 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество

З А П О В Е Д   № РД – 442 гр. Елхово, 14.05.2024 г.        На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, … Прочети още »