Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за длъжността Началник отдел “Програми, проекти и хуманитарни дейности” при Община Елхово

  Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за длъжността   Началник отдел “Програми, проекти и хуманитарни дейности” при Община Елхово, съгл.чл.34, ал.5 от Наредбата за провеждане на конкурсите … Прочети още »

З А П О В Е Д № РД-515/07.06.2024 г. за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ 9/143.40 кв.м. ид.ч. от първи етаж на двуетажна масивна сграда

З А П О В Е Д № РД-515 гр. Елхово, 07.06.2024 г.       На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона … Прочети още »

Заповед № РД-514/ 07.06.2024 за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващ 80 кв.м. ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 27382.500.341,

З А П О В Е Д № РД – 514 гр. Елхово, 07.06.2024 г. На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2 … Прочети още »

Заповед № РД-513/ 07.06.2024 за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот- частна общинска собственост, представляващ 200 кв.м. ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 27382.500.9705

З А П О В Е Д  № РД – 513 гр.Елхово, 07.06.2024 г.        На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2 … Прочети още »

З А П О В Е Д № РД – 442 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество

З А П О В Е Д   № РД – 442 гр. Елхово, 14.05.2024 г.        На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД-347 гр. Елхово, 03.04.2024 г. за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост представляват 48 кв.м. идеална част от първи етаж на сграда с идентификатор 27382.500.9705.7, цялата със застроена площ от 142 кв.м.,

З А П О В Е Д № РД – 347 гр. Елхово,03.04.2024 г.       На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2 … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД-346 гр. Елхово, 03.04.2024 г. за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 27382.500.1754.1.27 със застроена площ от 14.14 кв. м.

З А П О В Е Д  № РД-346 гр. Елхово, 03.04.2024 г.        На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД-343/02.04.2024г. Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост от I-IX категория за срок от десет стопански години по землища

  ЗАПОВЕД № РД-343/ 02.04.2024 г.         На основание  чл.44,  ал.2 от ЗМСМА,  чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.31, ал./1/, ал./2/ и ал./3/, чл.32, … Прочети още »

З А П О В Е Д № – РД – 275/ 13.03.2024 г. за откриване на конкурс за възлагане на маркиране на насаждения, предвидени за сеч по отдели в землищата на територията на община Елхово, област Ямбол

З А П О В Е Д № – РД – 275/ 13.03.2024 г. На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА и  чл.3, ал 1, т.1 и чл.10, ал. 1, … Прочети още »

ЗАПОВЕД № РД – 726/ 16.10.2023 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ – публична общинска собственост за стопанската 2023/2024г.

ЗАПОВЕД № РД – 726/ 16.10.2023 г.  На основание  чл. 44,  ал. 2 от ЗМСМА,  чл.37и, ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл. 103 от … Прочети още »