Поредната супервизия с приемните семейства по проект „И аз имам семейство”

superviziq (512 x 288)  Във връзка с осъществяването на проект „И аз имам семейство” днес се проведе поредната супервизия с приемните семейства, в които има настанени деца и социалните работници от екипа.
Супервизията се стреми да развие знанията на супервизирания, разбирането и способността му да прилага теориите, така че неговите действия да почиват на по – широка база от информация.
Подкрепата и супервизията са неразделна част от дейностите по проекта за приемните семейства и за поддържането и усъвършенстването им. Целта е да се подкрепи и подпомогне работата им с децата от специализираните институции и от общността. Групите се събират веднъж на всеки три месеца, като на срещите ще се обсъждат и решават текущи проблеми.
В община Елхово утвърдените професионални приемни семейства са 9 и във всичките има настанени деца.
Супервизията е във връзка с изпълнение на Дейност 6 „Провеждане на индивидуална и групова супервизия на приемните семейства по проект BG051РО001-5.2.11-0001-С0001 „И аз имам семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси. Бенефициент на проекта е Агенция „Социално подпомагане”, а община Елхово е партньор.